บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 356
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 319
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 352
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 259
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 341
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 329
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 379
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 349
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 464
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 405
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 410
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 455
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 1021
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 407
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 461
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 1234
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 525
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 478
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 724
20 การส่งเสริมการลงทุน 842
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 819
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 889
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 1044
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 1027
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 1020
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 942
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 1004
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 900
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 916
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 907
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 920
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 808
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 819
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 767
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 943
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 917
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 885
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 775
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 696
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 792
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 1022
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 719
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 845
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 732
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 748
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1687
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1420
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1532
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1585
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1893
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 746
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1910
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3527
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 1148
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1793
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1065
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 956
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 6887
59 หลักการการนิคม 829
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 789
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 795
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 1177
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 802
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 773
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1946
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1842
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 854
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 10057
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2490
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1121
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1184
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1767
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2478
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 831
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 806
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 796
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 2315
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 2064
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 868
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 944
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 2085
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 873
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 877
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 2059
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 18894
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2346
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 766
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2498
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1178
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1055
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1181
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 1078
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1937
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 990
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1000
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1825
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1283
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1098
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 2155
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 1016
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 2430
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 6540
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 1054
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 1014
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1197
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 922
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 3434
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1983
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1407
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2712
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3119
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2303
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 3804
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3154
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2263
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 7037
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 6776
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2703
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2880