บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศฯการนำของเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 301
2 ประกาศฯการขออนุญาตการประกอบการในเขตปลอดอากร 283
3 ประกาศฯ กำหนดของที่นำเข้าเก็บในเขตปลอดอากร 313
4 ประกาศฯ กำหนดการประกอบการในเขตปลอดอากร 222
5 ประกาศฯ การขอจัดตั้งเขตประกอบการเสรี 311
6 ประกาศการอนุญาตจัดตั้งเขตปลอด 285
7 กฎกระทรวงกำหนดเขตปลอดอากรไม่ต้องอยู่ในควบคุมของกฎหมาย 344
8 กฎกระทรวงการประกอบการในเขตปลอดอากร 318
9 กฎกระทรวงการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบน 424
10 กฎกระทรวงการจัดตั้งเขตปลอดอากร 370
11 การบริหารความเสี่ยงเขตปลอดอากร 372
12 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 422
13 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า Administrator 859
14 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 372
15 ประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ คลังสินค้าทัณฑบน 425
16 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 1118
17 กฎกระทรวงคลังสินค้าทัณฑ์บน 474
18 ประกาศการให้สิทธิประโยชน์ของได้รับส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 447
19 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร คสช. 691
20 การส่งเสริมการลงทุน 795
21 คำสั่ง คสช กำหนดเวลาการเก็บรักษาของในเขตปลอดอากร 791
22 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขระเบียบการนำเข้าถังก๊าซธรรมชาติ กรมศุลกากร 857
23 หลักการทั่วไปของการชดเชยภาษีอากร 1005
24 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ Administrator 993
25 สูตรการผลิตตามมาตรา 19 ทวิ 985
26 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน 910
27 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น 962
28 เบ็ดเตล็ด ( กรณีมีปัญหาตามมาตรา 19) 868
29 ขั้นตอนและกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน 886
30 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 873
31 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตปลอดอากร 887
32 การโอนย้ายหรือจำหน่ายของจากเขตประกอบการเสรี 772
33 การส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ 786
34 การผ่อนผันให้ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้หนังสือธนาคารคำ้ประกัน 731
35 การนำของเข้าตามมาตรา 19 ทวิ 908
36 การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 881
37 หลักการทั่วไปของคลังสินค้าทัณฑ์บน กรมศุลกากร 853
38 หลักการทั่วไปของเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 739
39 พิธีการโอนย้ายระหว่างผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น กรมศุลกากร 661
40 พิธีการศุลกากรนำของเข้าเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 760
41 พิธีการนำของออกจากเขตปลอดอากร กรมศุลกากร 981
42 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป กรมศุลกากร 687
43 เขตประกอบการเสรี กรมศุลกากร 803
44 การส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร 700
45 วิธีปฏิบัติในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 711
46 กำหนดระยะเวลาการเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1641
47 การโอนย้ายของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเข้าไปยัง เขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1345
48 การโอนย้ายของจากเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี เข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1478
49 การลดอัตราอากรสำหรับของที่นำเข้าแล้ว ขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1548
50 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับเศษวัตถุดิบ ชนิด ศุทธยาลัย 1811
51 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรสำหรับของที่ผลิต เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 714
52 การยกเว้นอากรสำหรับของในคลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 1828
53 การนำเข้าเครื่องจักรเพื่อใช้ผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3284
54 การทำลายเศษวัตถุดิบหรือของที่เสียหายหรือใช้ไม่ได้ ชนิด ศุทธยาลัย 1096
55 การจำหน่ายของในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้ามาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1725
56 การนำเหล้าเข้าไปร้านค้าปลอดอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1022
57 ประกาศกรมศุลกากรที่21-2549 กรมศุลกากร 921
58 เปรียบเทียบเขตประกอบการเสรีกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 6119
59 หลักการการนิคม 794
60 ประกาศคณะกรรมการการนิคม 756
61 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศโดยได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 764
62 ประกาศคณะกรรมการกนอ.กำหนดการขออนุญาตนำของออกจากเขต EPZ คณะกรรมการ ก.น.อ 1136
63 ประกาศกนอ.กำหนดประเภทกิจการบริการ คณะกรรมการ ก.น.อ 772
64 ประกาศกนอ กำหนด การพัฒนาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 737
65 การนำสุราและยาสูบต่างประเทศเข้ามาขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร คณะกรรมการกฤษฎีกา 1876
66 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1771
67 ข้อบังคับคณะกรรมการ ก.น.อ การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการ ก.น.อ 826
68 การส่งเสริมการลงทุน BOI คืออะไร Administrator 9816
69 การนำเข้าวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2332
70 การนำเข้าเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1083
71 การตัดบัญชีวัตถุดิบที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1130
72 การตัดบัญชีเครื่องจักรที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 1679
73 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th 2394
74 ประกาศการนิคมฯการนำของในประเทศเข้าไปร่วมผลิตในเขตEPZ 796
75 ประกาศการนิคมฯ กำหนดแบบคำขอและแบบรายงาน 772
76 ประกาศกรมศุลกากร การสั่งปล่อยวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็น 765
77 งานในอาชีพและวิชาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ B.O.I Advisor 2245
78 เขตประกอบการเสรีกับกฎหมายภายใน 1985
79 การคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ 835
80 ประกาศกรมศุลกากร การโอนย้ายระหว่างคลังทัณฑ์บน 904
81 ประกาศ กนอ. ที่ ๙๖/๒๕๕๑ เรื่อง การนำของเข้าไปในเขตประกอบการเสรีเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อพาณิชยกรรม 1998
82 ประกาศการนิคมฯที่๙๖-๒๕๕๑ 841
83 ประกาศการนิคมฯที่๖๓-๒๕๕๑ 845
84 การยกเว้นอากรสำหรับของเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 1979
85 เปรียบเทียบคลังสินค้าทัณฑ์บนกับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 17947
86 การโอนสินค้าระหว่างเขตประกอบการเสรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2238
87 การโอนกรรมสิทธิของที่อยู่ในเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 735
88 การประกอบการท่าเรือของ ก.น.อ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2370
89 สิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1148
90 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1012
91 คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า กรมศุลกากร 1144
92 การคำนวณเงินเพิ่มสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 1031
93 การขายสินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ 1819
94 การโอนสิทธิในบัตรภาษีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 961
95 เปรียบเทียบเขตสิทธิพิเศษด้านภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 962
96 การใช้สิทธิเขตการค้าเสรีสำหรับของที่ปล่อยออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายในประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1756
97 ขั้นตอนการขอยกเว้นอากรสำหรับของเข้าเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1246
98 สิทธิประโยชน์อื่นสำหรับของขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1054
99 สิทธิประโยชน์การได้รับส่งเสริมการลงทุน ชนิด ศุทธยาลัย 2067
100 การส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรมศุลกากร 985
101 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไปสำหรับเก็บน้ำมัน (คสน.) กรมศุลกากร 2347
102 พิธีการว่าด้วยการถ่ายลำ ชนิด ศุทธยาลัย 6006
103 ความหมายคำว่า “เมืองต่างประเทศ” ชนิด ศุทธยาลัย 1022
104 การคืนอากรตามมาตรา 19 (Re-export) ชนิด ศุทธยาลัย 982
105 การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 1160
106 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 892
107 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 3270
108 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1907
109 เขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1365
110 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชนิด ศุทธยาลัย 2621
111 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3008
112 เขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2219
113 เขตปลอดอากร (FREE ZONE) 3641
114 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3022
115 ระเบียบปฏิบัติสำหรับเขตปลอดอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2187
116 คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป ชนิด ศุทธยาลัย 6850
117 คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร? ชนิด ศุทธยาลัย 6256
118 คลังสินค้าทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2627
119 การชดเชยค่าภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2767