บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 829
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 704
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 755
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 600
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 497
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 484
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 607
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 513
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 1069
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1244
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1058
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1110
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1088
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1073
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1128
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1011
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 921
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 962
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1021
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 958
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 1121
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 874
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 2718
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 673
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 935
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2857
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1204
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 737
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 816
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 824
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 883
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 723
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 847
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 716
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 809
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 917
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 754
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1248
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 711
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 789
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 785
42 คำจำกัดความ 794
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4656