บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 922
2 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 799
3 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 866
4 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 669
5 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 550
6 พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๐ ชนิด ศุทธยาลัย 542
7 ความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 695
8 หลักการจัดเก็บภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 556
9 ร่างกฎหมายศุลกากร 1111
10 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1323
11 สิทธิการเรียกเก็บอากรและการขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1107
12 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1182
13 ความรับผิดในการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1136
14 อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1127
15 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1173
16 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1088
17 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 966
18 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 1010
19 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 1064
20 ความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 994
21 ความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 1170
22 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 917
23 ความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 2973
24 ความผิดฐานทุจริตขอคืนอากรสำหรับของที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 722
25 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1029
26 กฎหมายศุลกากร ฉบับภาษาอังกฤษ 2981
27 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1267
28 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 781
29 พิธีการส่งของออกทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 865
30 พิธีการนำของเข้าทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 863
31 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 947
32 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 769
33 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 901
34 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 759
35 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs พิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 858
36 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 980
37 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 798
38 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1349
39 ความรับผิดในค่าภาษีและการเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 752
40 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 833
41 วิธีการจัดการท่าและการนำของเข้าทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 831
42 คำจำกัดความ 848
43 เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4791