บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

คู่มือพิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 การบันทึกข้อมูลใบขนสินค้าสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากร กรมศุลกากร 1228
22 การขอตรวจรับสินค้ากลับคืนหรือการยกเลิกการส่งออก กรมศุลกากร 5037
23 การขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลขาออกภายหลังการส่งออก กรมศุลกากร 2708
24 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออกก่อนหรือขณะส่งออก กรมศุลกากร 754
25 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 1335
26 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 4394
27 การลงทะเบียนผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 916
28 การระงับและการยกเลิกทะเบียนผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 1159
29 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 793
30 ระเบียบการคำ้ประกันโดยเอกสารคำ้ประกัน (เอ.ที.เอ. คาร์เนท์) กรมศุลกากร 949