บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 840
2 เขตการค้าเสรี 789
3 การค้าระหว่างประเทศ 962
4 การค้าชายแดน 799
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 892
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 941
7 เขตการค้าเสรี FTA 826
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 820
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 740
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 912
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 773
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 743
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 4179
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 1270
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 4296
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 1003
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1759
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 859
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 926
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 1125
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 1861
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 870
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 1392
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 793
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2718
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 965
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 798
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 927
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 996
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 925
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 2111
32 ขงจื๊อ MANES 799
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1722
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 874
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1892
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1355
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 1021
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 937
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2332
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 2007
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 2544
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 904
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1749
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1917
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2884
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 954
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1087
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 897
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 833
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 831
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 6467
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 866
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 1366
54 หลวงน้ำทา 938
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 828
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 836
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 862
58 ยางพารา 837
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 886
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 829
61 ประวัติศาสตร์ลาว 1049
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1452
63 ประวัติศาสตร์ จีน 830
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1160
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 926
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1371
67 ประเทศเวียดนาม 829
68 ประเทศจีน 834
69 ประเทศกัมพูชา 799
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 1028
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 957
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1546
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 861
74 ขอม 913
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 804
76 ประวัติศุลกากร 885
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 1020
78 การเมืองและการปกครอของลาว 1110
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 894
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1873
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 786