บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 805
2 เขตการค้าเสรี 750
3 การค้าระหว่างประเทศ 925
4 การค้าชายแดน 764
5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 859
6 ประวัติและวิวัฒนาการของกรมศุลกากร 905
7 เขตการค้าเสรี FTA 787
8 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 784
9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 712
10 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดมีประโยชน์อย่างไร 877
11 มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด 741
12 พลังงานแสงอาทิตย์ 710
13 เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) 4100
14 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร 1237
15 ภาษีร้านขายอาหาร โพสต์ทูเดย์ 1281
16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร 964
17 การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพ.ร.บ.การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 1723
18 การจดทะเบียนพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ 826
19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 894
20 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION กระทรวงพลังงาน 1092
21 สงครามเก้าทัพ กระทรวงวัฒนธรรม 868
22 อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนสมัยสุโขทัย 840
23 การคมนาคมทางถนนหรือทางรถยนต์ 1306
24 ลิขสิทธิ์ รมทรัพย์สินทางปัญญา 758
25 คดีละเมิดลิขสิทธ์ 2604
26 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 931
27 ทรัพยากรแร่และหินอุตสาหกรรม รศ.ดร เบ็ญจวรรณ รัตนเสถียร 760
28 การทุ่มตลาด (Dumping) miss กานตี อิสรีย์ณุรักษ์ 892
29 อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 962
30 ศึกษาขบวนการแบ่งแยกดินแดนและการก่อการร้าย อาจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลา 892
31 ผ่าขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) 1992
32 ขงจื๊อ MANES 763
33 อำนาจหน้าที่ของ DSI www.dsi.go.th 1593
34 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา 839
35 พระปิยะมหาราช nuannoradit 1809
36 กฎหมายฟอกเงินฉบับใหม่ มติชนออนไลน์ 1321
37 อาณาจักรศรีโคตรบูร (เมืองนครพนม) thatphanom.com 988
38 อาณาจักรล้านนา กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 905
39 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2087
40 สงครามเก้าทัพ atcloud.com 1764
41 ยุทธศาสตร์มหาสมุทรของจีน ไสว วิศวานันท์ 2405
42 ปราสาทเขาพระวิหาร ประชาไท 844
43 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยสุโขทัย 1672
44 ประวัติศาสตร์อีสาน-ล้านช้าง 1800
45 กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา ยศพล ศุภวิจิตรกุล 2795
46 แขวงจำปาศักดิ์ (Champasak) ชนิด ศุทธยาลัย 904
47 เมืองสำคัญของสหภาพเมียนมาร์ ชนิด ศุทธยาลัย 1051
48 แม่น้ำโขง ชนิด ศุทธยาลัย 869
49 แม่น้ำสาละวิน ชนิด ศุทธยาลัย 799
50 เมืองวินน์ (VINH) ชนิด ศุทธยาลัย 795
51 อาณาจักรล้านช้าง ชนิด ศุทธยาลัย 5385
52 วิกฤตการณ์ ร.ศ ๑๑๒ eduzones.com 825
53 ไม้กฤษณา ชนิด ศุทธยาลัย 1284
54 หลวงน้ำทา 901
55 หมวดหมู่ข้าวไทยกับประเทศในอาเซียน 791
56 สัมผัสอดีต"ทวาย"เมืองการค้ายุคดึกดำบรรพ์ นสพ.มติชนรายวัน 803
57 เศรษฐกิจแบบพอเพียง 830
58 ยางพารา 803
59 “มณฑลยูนนาน” สะพานการค้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน 849
60 ประวัติศาสตร์เวียตนาม 795
61 ประวัติศาสตร์ลาว 1012
62 ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า 1420
63 ประวัติศาสตร์ จีน 799
64 ประวัติศาสตร์ของเมืองทวาย 1123
65 ประวัติศาสตร์กัมพูชา2 893
66 ประวัติศาสตร์กัมพูชา 1 1325
67 ประเทศเวียดนาม 792
68 ประเทศจีน 791
69 ประเทศกัมพูชา 770
70 เนปิดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า 966
71 ราชอาณาจักรกัมพูชา Kingdom of Cambodia 925
72 จุดกำเนิดและประวัติข้าวไทย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1514
73 แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 830
74 ขอม 876
75 การปกครองของจีน วิกิพัเดีย 765
76 ประวัติศุลกากร 851
77 การเมืองและการปกครอง ของจีน 989
78 การเมืองและการปกครอของลาว 1080
79 การปฏิบัติงานศุลกากรแนวใหม่ 859
80 พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ชนิด ศุทธยาลัย 1800
81 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 754