บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 583
2 คณะกรรมการกฤษฎีกา การครอบครองไม้แปรรูป 416
3 เกณฑ์ระงับคดี 571
4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 1556
5 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 1347
6 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1082
7 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1568
8 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 6520
9 กรณีตรวจพบความผิด 1892
10 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1727
11 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1592
12 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 2196
13 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1644
14 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 1953
15 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1440
16 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1240
17 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3690
18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1410
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2569
20 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2987
21 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1155
22 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1792
23 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 2218
24 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 1126
25 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2488
26 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3233
27 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3490
28 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 956
29 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 6810
30 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 11148
31 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1441
32 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 29050
33 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 10993
34 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 6143
35 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 9770
36 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 4685
37 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 937
38 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 2163
39 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 2992
40 การผ่อนชำระค่าปรับ 1140
41 การตีความกฎหมายภาษีอากร 908
42 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1283
43 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 2055
44 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 3030
45 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 8151
46 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 3323
47 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1648
48 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1296
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1516
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1203
51 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2951
52 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3533
53 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2074
54 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 4289
55 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2162
56 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2395
57 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2368
58 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2425
59 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4839
60 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2149
61 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 1964
62 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2751
63 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5707
64 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 3876
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 3023
66 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2157
67 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 7980
68 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1784
69 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1076
70 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 2971
71 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2018
72 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2451
73 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 707
74 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1453
75 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1779
76 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 907
77 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1147
78 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1227
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2572
80 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 837
81 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2224
82 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1213
83 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1966
84 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3394
85 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 3743
86 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1572
87 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1866
88 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2555
89 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2424
90 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2002
91 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1367
92 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1157
93 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 3120
94 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1185
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1273
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 967
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 4301
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1271
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 857
100 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1090
101 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 4137
102 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 1059
103 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 960
104 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 920
105 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5731
106 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2806
107 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2093
108 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 923
109 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1356
110 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3848
111 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1246
112 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 1122
113 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 952
114 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 3457
115 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 915
116 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 899
117 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 2106