บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ฎีกาปัญหาข้อกฎหมาย 725
2 คณะกรรมการกฤษฎีกา การครอบครองไม้แปรรูป 518
3 เกณฑ์ระงับคดี 698
4 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1260ของกลางตามมาตรา27ทวิไม่ใช่ของกลางตามมาตรา27 1808
5 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี 1483
6 ประกาศกรมศุลกากรการอุทธณณ์การสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1118
7 ประกาศอุธรณ์การสั่งคดี 1617
8 กลฉ้อฉล แตกต่างกับ การฉ้อฉล 10187
9 กรณีตรวจพบความผิด 1940
10 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1769
11 เกณฑ์การระงับคดีสำหรับอากรชั่วคราว 1640
12 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาคำว่า”หัตถกรรม” ชนิด ศุทธยาลัย 2294
13 การขอคืนของกลาง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1688
14 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 2015
15 พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 22 ) กรมศุลกากร 1474
16 พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่21) กรมศุลกากร 1274
17 การดำเนินคดีในความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3841
18 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย Law with life.com 1453
19 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสั่งคดี ชนิด ศุทธยาลัย 2698
20 เกณฑ์ระงับคดีฐานความผิดหลีกเลี่ยงอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3066
21 กรณีของกลางในคดีผิดศุลกากรตกเป็นของแผ่นดิน ชนิด ศุทธยาลัย 1194
22 คำสั่งกรมสรรพากร มอบหมายการสั่งงดหรือลดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร 1901
23 การนับระยะเวลาตามกฎหมายศุลกากร กรมศุลกากร 2699
24 ขั้นตอนการดำเนินการกับใบขนสินค้า ที่ตรวจพบความผิด กรมศุลกากร 1171
25 การไม่ปฏิบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดศุลกากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2638
26 ความผิดฐานนำของต้องกำกัดเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 3396
27 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 3624
28 เกณฑ์การระงับคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 992
29 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 7455
30 การใช้เหตุผลทางกฎหมาย วิชา มหาคุณ 12312
31 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗และมาตรา๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 1663
32 อายุความร้องทุกข์ สมพร พรหมหิตาธร 32167
33 ผลของคดีขาดอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 12607
34 อายุความฟ้องคดี สมพร พรหมหิตาธร 6505
35 อายุความอาญา สมพร พรหมหิตาธร 10178
36 อายุความสำหรับความผิดต่อเนื่อง สมพร พรหมหิตาธร 5061
37 อายุความแพ่ง-อาญา สมพร พรหมหิตาธร 981
38 การนับระยะเวลาแห่งอายุความ สมพร พรหมหิตาธร 2350
39 หลักการใช้ การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ POSTED Begins 3765
40 การผ่อนชำระค่าปรับ 1185
41 การตีความกฎหมายภาษีอากร 941
42 การคืนของกลางเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1334
43 การขอคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม 2131
44 การตีความกฎหมาย thethailaw.com 3959
45 กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 9291
46 การคืนของกลางภายหลังระงับคดีโดยยกรถยนต์ของกลางให้เป็นของแผ่นดิน 3466
47 การขอขยายเวลาใบสุทธินำกลับภายหลังครบกำหนดระยะเวลา๑ปีถือเป็นความผิดหรือไม่ 1700
48 ผลการออกใบอนุญาตให้นำเข้าอาวุธปืนโดยให้มีผลย้อนหลัง 1338
49 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับเจตนาในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1551
50 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ (เพิ่มเติม) ชนิด ศุทธยาลัย 1234
51 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3077
52 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 3696
53 คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับประกันและทัณฑ์บน ชนิด ศุทธยาลัย 2157
54 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร 4570
55 การตีความกฎหมายภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2318
56 เงินประกันถือเป็นเงินค่าขายของกลางหรือไม่ 2471
57 ผู้ซื้อของกลางต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือไม่ 2438
58 การระงับคดีคุ้มผู้กระทำผิดเฉพาะในคดีผิดศุลกากร 2504
59 การขออนุญาตนำเข้าภายหลังนำเข้าแล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 4980
60 ความผิดภายหลังมีประกาศให้มีผลย้อนหลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2231
61 ความผิดภายหลังมีประกาศยกเลิกบัญชีวัตถุอันตราย 2043
62 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2845
63 ของต้องกำกัดคืออะไร ชนิด ศุทธยาลัย 5810
64 กระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท 4163
65 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 3188
66 โทษริบในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2291
67 หลักเกณฑ์การพิจารณาคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 8343
68 คำพิพากษาศาลฏีกาเกี่ยวกับเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1856
69 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบ ชนิด ศุทธยาลัย 1109
70 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๒๗ ทวิ ชนิด ศุทธยาลัย 3079
71 คำพิพากษาฏีกากรณีสินค้านำเข้าถูกไฟไหม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2110
72 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2528
73 การบังคับใช้ประกาศกรมศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 742
74 ความรับผิดของตัวการในกรณีตัวแทนทุจริต 1520
75 ความผิดฐานพยายามในคดีผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1919
76 ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการกฤษฎีกา ชนิด ศุทธยาลัย 939
77 คดีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1186
78 คดีความรับผิดทางละเมิด ชนิด ศุทธยาลัย 1265
79 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับความผิดฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 2657
80 อำนาจยึด ชนิด ศุทธยาลัย 869
81 อายุความความผิดตามมาตรา๒๗ ชนิด ศุทธยาลัย 2327
82 คำสั่งและคำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการขอระงับคดี ชนิด ศุทธยาลัย 1246
83 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2007
84 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการคืนของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 3501
85 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการพิจารณาความผิด ชนิด ศุทธยาลัย 3943
86 คำพิพากษาฏีกาเกี่ยวกับการกำหนดโทษ ชนิด ศุทธยาลัย 1605
87 การฟ้องคดีคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1918
88 การตีความกฎหมาย thethailaw.com/ 2719
89 ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2531
90 ความรู้เกี่ยวกับศาลภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2159
91 ความผิดหลีกเลี่ยงอากรต้องมีเจตนาฉ้อค่าภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 1407
92 กรณีหลีกเลี่ยงอากรที่ไม่ผิดกฎหมาย ชนิด ศุทธยาลัย 1204
93 เกณฑ์ระงับคดีให้ผ่อนผันการปรับ ชนิด ศุทธยาลัย 3171
94 เกณฑ์ระงับคดีในความผิดศุลกากรอื่นๆ ชนิด ศุทธยาลัย 1228
95 เกณฑ์ระงับคดีฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ชนิด ศุทธยาลัย 1334
96 เกณฑ์ระงับคดีฐานส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรให้ถูกต้อง ชนิด ศุทธยาลัย 1000
97 เกณฑ์ระงับคดีฐานสำแดงเท็จ ชนิด ศุทธยาลัย 4557
98 เกณฑ์ระงับคดีฐานลักลอบหนีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1314
99 เกณฑ์ระงับคดีฐานรับของหลีกเลี่ยงอากรหรือข้อห้ามข้อกำกัด ชนิด ศุทธยาลัย 883
100 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้าหรือส่งออกของต้องห้าม ชนิด ศุทธยาลัย 1135
101 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำเข้า-ส่งออกของต้องกำกัดแต่มีใบอนุญาตหลังนำเข้าหรือไม่มีใบอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 4289
102 เกณฑ์ระงับคดีฐานนำหรือพาเงินตราออกไปนอกราชอาณาจักร 1095
103 หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการระงับคดี 994
104 การอนุมัติปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว หรือตรวจปล่อยของไปก่อน ชนิด ศุทธยาลัย 951
105 ความผิดทางศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5928
106 กรณีศึกษา การใช้อำนาจยึดตามมาตรา 24 ชนิด ศุทธยาลัย 2908
107 หน้าที่นำสืบตามกฎหมายศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2162
108 ความจำเป็นต้องศึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรก่อนการผ่านพิธีการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 953
109 เกณฑ์การระงับคดี หรือ เกณฑ์การเปรียบเทียบ งดการฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1389
110 การระงับคดีในความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3951
111 การพิจารณาความผิดศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1287
112 การบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติ ชนิด ศุทธยาลัย 1166
113 การบังคับใช้มาตรา 120 ชนิด ศุทธยาลัย 986
114 การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ชนิด ศุทธยาลัย 3666
115 การดำเนินการกับไม้ของกลาง ชนิด ศุทธยาลัย 946
116 การดำเนินการกับของกลางพันธุ์พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 935
117 การคืนรถยนต์ของกลางที่ถูกโจรกรรม ชนิด ศุทธยาลัย 2174