บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกไม้ 163
2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง 139
3 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้ามะพร้าว 154
4 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 127
5 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าไม้ Administrator 211
6 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ห้ามนำผ่าน 2559 165
7 ประกาศกรมป่าไม้ การครอบครองสิ่งประดิษฐไม้ 146
8 ไม้ปูพื้นรางลิ้น 157
9 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 221
10 ประกาศกรมวิชาการเกษตร นำเข้าปุ๋ย 329
11 คู่มือการออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี 333
12 คู่มือการขออนุญาตสินค้าอุตสาหกรรม 333
13 คู่มือการขนส่งสินค้าอันตราย 418
14 คู่มือปฏิบัติสิ่งประดิษฐ์ 410
15 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตไม้ 379
16 การส่งออก ไม้ปาร์เก้ 398
17 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 513
18 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 421
19 ระเบียบการส่งข้าวออก 496
20 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ การนำเข้าข้าวWTO 484
21 ระเบียบกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การออกหนังสือรับรอง ตามความตกลง WTO สินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย ปี 2560 ถึงปี 2562 พ.ศ.2560 474
22 ประกาศกระทรวงพาณิชย์การนำเข้ามันสำปะหลัง 496
23 คู่มือการนำเข้าข้าว 415
24 การส่งออกกาแฟ 451
25 การนำเข้าเมล็ดกาแฟ 457
26 การนำเข้าพริกไท 433
27 ประกาศกระทรวง การนำเข้าข้าวโพดตามความตกลงอาเซียน 430
28 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 456
29 การส่งออกไม้ 438
30 การส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 461
31 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 481
32 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ 530
33 กฎกระทรวงการส่งออกแร่ 461
34 ประกาศการนำเงินตราออกไปต่างประเทศ 472
35 ประกาศกรม อนุญาตนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า Administrator 541
36 คู่มือการนำเข้าของเสีย 593
37 การเคลื่อนย้ายสิ่งประดิษฐ์ 512
38 อัตราเปรียบเทียบปความผิดนำเข้าวัตถุอันตราย 556
39 ระเบียบการเปรียบเทียบปรับวัตถุอันตราย 484
40 มาตรการควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 550
41 พรบวัตถุอันตรายและการขึ้นทะเบียน 585
42 การขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานของไทย (มาตรา 21 ทวิ) 776
43 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ สำนักควบคุมวัตถุอันตราย 1215
44 การขอมาตรฐานต่างๆ มีวิธีการอย่างไร 523
45 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช Exports Review 877
46 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 563
47 คู่มือสำหรับประชาชน การออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 605
48 การออกหนังสือรับรองการนำเข้าภายใต้พันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 560
49 การออกใบอนุญาตส่งออกต้นยาง ดอกที่อาจเพาะพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 486
50 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์.ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 494
51 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 508
52 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 519
53 การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 507
54 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 481
55 การจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 514
56 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืชกรณีนำเข้ามาทำพันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 510
57 การควบคุมการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สิ่งต้องกำกัดและสิ่งไม่ต้องห้าม ตามพรบกักพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 521
58 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก สถาบันปิโตเลียมแห่งประเทศไทย 518
59 การขอใบรับรองสุขอนามัยผักและผลไม้สด ณภัทร บัวคลี่คลาย 629
60 การออกอนุญาตนำเข้า-ส่ออกวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 582
61 การออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกวัตถุมีพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 526
62 การออกใบรับแจ้งการนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 505
63 การนำวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมเข้ามา เพื่อผลิตสินค้าจะต้องขออนุญาตหรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 432
64 การดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 531
65 การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 470
66 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ 483
67 คู่มือ ตัวอย่างการขอขึ้นทะเบียนนำเข้า (ปรับปรุง) 468
68 ประกาศอย การถ่ายโอนอำนาจ 489
69 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เครื่องพิมพ์สามมิติ 482
70 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ_ขึ้นทะเบียนนำเข้ากาแฟ ชา AFTA 589
71 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เครื่องพิมพ์สามมิติ 458
72 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่แสดงกำเนิดเป็นเท็จพ.ศ2481 ชนิด ศุทธยาลัย 2038
73 พระราชบัญญัติ สุรา 531
74 ประกาศกรมสรรพสามิต การขออนุญาตนำเข้าสุรา กรมสรรพสามิต 473
75 การนำเข้าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 3072
76 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ นุช สาสะกุล 523
77 กฎกระทรวงกำหนดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 491
78 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์และซากสัตว์ 513
79 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก Exports Review 642
80 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำผ่านมันสำปะหลัง 576
81 ขั้นตอนตรวจสอบการนำเข้าผักผลไม้ ณ ด่านอย 536
82 การส่งออกผักผลไม้ไปจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจ 499
83 การควบคุมการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ กรมปศุสัตว์ 1245
84 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 1415
85 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน กระทรวงพาณิชย์ 503
86 พระราชบัญญัติ ส่งออกและนำเข้าซึ่งสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่2) กระทรวงพาณิชย์ 540
87 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้าตามมติสพประชรชรติ กระทรวงพาณิชย์ 526
88 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำผ่านสินค้า กระทรวงพาณิชย์ 515
89 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม พ.ศ 2548 กระทรวงพาณิชย์ 617
90 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา 673
91 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้นำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในรา๙อาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 604
92 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำรถยนต์เข้ามาเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก กระทรวงพาณิชย์ 661
93 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 637
94 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 625
95 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม ลำไยแห้ง หริกไทยและเมล็ดหอมหัวใหญ่ กระทรวงพาณิชย์ 641
96 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว กระทรวงพาณิชย์ 671
97 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องเล่นเกม กระทรวงพาณิชย์ 639
98 การควบคุมการส่งออกลำไย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 737
99 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 791
100 การควบคุมการส่งออกทองคำ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 520
101 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 546
102 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหม สำนักมาตรการทางการค้า 563
103 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 640
104 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1184
105 การควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1190
106 การควบคุมการนำเข้าพริกไทย สำนักมาตรการทางการค้า 2049
107 การควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 626
108 การควบคุมการนำเข้าน้ำตาล สำนักมาตรการทางการค้า 1610
109 การควบคุมการนำเข้ากาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1403
110 การควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 745
111 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 528
112 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1528
113 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าลำใยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 561
114 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 2030
115 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1502
116 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าผลิตภัณฑ์กาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 476
117 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 570
118 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้านมผงขาดนันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 592
119 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าชา สำนักมาตรการทางการค้า 2727
120 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้าข้าว สำนักมาตรการทางการค้า 544
121 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุม การนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 852
122 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 115 กระทรวงพาณิชย์ 551
123 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับ 117 กระทรวงพาณิชย์ 586
124 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 111) กระทรวงพาณิชย์ 608
125 หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบวัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 705
126 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 585
127 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 563
128 ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 802
129 อาหารที่ต้องขออนุญาตนำเข้า 779
130 หนังสือแจ้ง การปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 654
131 ระเบียบการส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 535
132 ระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำ กรมประมง 678
133 การนำเข้าสาหร่ายทะเล 1054
134 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพยา 598
135 ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเรื่องฉลากของเครื่องสำอาง 672
136 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีวัตถุอันตราย 694
137 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงยางอนามัย_พ.ศ.2556 กระทรวงสาธารณะสูข 771
138 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องถุงบรรจุโลหิต กระทรวงสาธารณะสูข 591
139 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด 633
140 เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียด 672
141 การพิจารณาวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 931
142 การจัดประเภทเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3006
143 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร ขอเครื่องหมาย อย. 824
144 การขอจดทะเบียนอากาศยาน 1819
145 การนำเข้าเครื่องสำอาง สำนักกรรมการอาหารและยา 665
146 กฎกระทรวง_การออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณะสูข 579
147 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหารเฉพาะคราว กระทรวงสาธารณะสูข 600
148 กฎกระทรวง การขออนุญาตนำเข้าอาหาร กระทรวงสาธารณะสูข 628
149 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดด่านตรวจพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1256
150 วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร 606
151 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร 601
152 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 587
153 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ห้ามนำเข้าบารากู่และบุหรี่ไฟฟ้า กระทรวงพาณิชย์ 741
154 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ายางรถยนต์ใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 663
155 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน กระทรวงพาณิชย์ 627
156 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กรมประมง 1549
157 ข้อปฏิบัติในการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปประเทศต่างๆ กรมประมง 606
158 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดสิ่งต้องห้าม 593
159 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การออกใบรับรองสุขอนามัยพืช 648
160 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้ามันสำปะหลัง 648
161 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าเครื่องทำน้ำร้อน 682
162 การส่งออกพืชผักไปยุโรป 673
163 การนำเข้าสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 626
164 การขออนุญาตส่งออกปลาสวยงาม www.onestopim-ex.com 1418
165 การนำเข้าสินค้าเกษตร 22 รายการตามความตกลงระหว่างประเทศ 662
166 การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยสำหรับหืชควบคุม 687
167 การขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตร 644
168 กฎหมายและประกาศของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 631
169 กฎหมาย ระเบียบของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับ การส่งออกพืชผักไปยุโรป 518
170 พระราชบัญญัติ การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ 2557 867
171 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 604
172 พระราชบัญญัติ การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 904
173 พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ 2543 549
174 พระราชบัญญัติ การค้าข้าว พุทธศักราช 2489 633
175 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกถ่านไม้ 663
176 ประกาศกรมสรรพสามิตว่าด้วย การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร 624
177 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว 648
178 การขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช The Thai Fruit 759
179 กฎระเบียบ ข้อกำหนดในการส่งออกผักผลไม้ไปต่างประเทศ กรมศุลกากร 2094
180 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 609
181 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช สนง.กรรมการกฤษฎีกา 622
182 กฎกระทรวงการนำเข้าสิ่งต้องห้าม สนง.กรรมการกฤษฎีกา 649
183 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 639
184 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 729
185 ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ กรมป่าไม้ 711
186 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกไม้ กระทรวงพาณิชย์ 593
187 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการส่งออกถ่านไม้ กระทรวงพาณิชย์ 697
188 การนำบุหรี่ติดตัวเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต 664
189 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการนำเข้าน้ำมันปาลม์ กระทรวงพาณิชย์ 693
190 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย 1990
191 ประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2990
192 มาตรการควบคุมการนำเข้าเมล็ดกาแฟ สำนักมาตรการทางการค้า 1930
193 มาตรการควบคุมการนำเข้าหัวมันฝรั่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1776
194 มาตรการควบคุมการนำเข้าหอมหัวใหญ่ สำนักมาตรการทางการค้า 1651
195 มาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยแห้ง สำนักมาตรการทางการค้า 1671
196 มาตรการควบคุมการนำเข้ามะพร้าว สำนักมาตรการทางการค้า 1689
197 มาตรการควบคุมการนำเข้าน้ำนมดิบและเครื่องดื่ม ประเภทนมปรุงแต่ง สำนักมาตรการทางการค้า 1791
198 มาตรการควบคุมการนำเข้ากากถั่วเหลือง สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 815
199 มาตรการควบคุมการนำเข้ากระเทียม สำนักมาตรการทางการค้า 1806
200 มาตรการควบคุมการนำเข้านมผงขาดมันเนย สำนักมาตรการทางการค้า 2380
201 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 74) กระทรวงพาณิชย์ 700
202 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 836
203 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการส่งออก กรมศุลกากร 710
204 สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตในการนำเข้า กระทรวงพาณิชย์ 728
205 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการส่งออกกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 1411
206 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดการออกหนังสือรับรองสำหรับเมล็ดกาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 740
207 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายางรถใหม่ กระทรวงพาณิชย์ 615
208 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ควบคุมการนำเข้ากาแฟ กระทรวงพาณิชย์ 1339
209 ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า/หนังสืออนุญาตให้ส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 716
210 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกเครื่องวิทยุคมนาคม กรมศุลกากร 3019
211 สินค้านำเข้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 1679
212 สินค้าที่ห้ามนำเข้า/ส่งออกตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 798
213 สินค้าขาออกที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร 785
214 ยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 3516
215 การควบคุมการส่งออกอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ชนิด ศุทธยาลัย 665
216 การควบคุมการนำเข้ายุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2528
217 กฎกระทรวงกำหนดควบคุมการนำเข้าและส่งออกแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 680
218 การควบคุมการนำเข้าเครื่องชั่ง ตวงวัด กรมศุลกากร 2315
219 กฏกระทรวงผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสาร ออกฤทธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 1935
220 กฎกระทรวงขออนุญาตนำเข้ายา กระทรวงสาธารณสุข 678
221 กฎกระทรวง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนตำรับยา กระทรวงสาธารณสุข 1084
222 กฎกระทรวงการขออนุญาตนำเข้ายาแผนโบราณ กระทรวงสาธารณสุข 647
223 คำสั่งทั่วไปกรมฯ ที่ 6-2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบ ว่าด้วยการส่งหรือนำเงินตราไทยออกไปนอกราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 588
224 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ (ลังไม้) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2708
225 การควบคุมการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 6167
226 กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-การส่งออกโบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 4429
227 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ กระทรวงพาณิชย์ 775
228 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การกำหนดมาตรการจัดระเบียบในการนำนำ้มัน เชื้อเพลิงเข้ามาในราชอาณาจักร กระทรวงพาณิชย์ 1330
229 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ชนิด ศุทธยาลัย 718
230 พระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ชนิด ศุทธยาลัย 623
231 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 559
232 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 764
233 การยื่นขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 1140
234 การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 1488
235 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 747
236 การควบคุมการนำเข้าหิน ชนิด ศุทธยาลัย 776
237 สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 2335
238 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเศษพลาสติก 627
239 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) 1198
240 ประกาศกรมโรงงานฯกำหนดการอนุญาตนำเศษ เศษตัด ของที่ใช้ไม่ได้ของพลาสติก 678
241 กิจกรรมในคลังสินค้าที่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1250
242 หลักเกณฑ์และวิธีการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 704
243 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 870
244 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์สารอัลบิวเดอรอล 916
245 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้ายา 945
246 ประกาศกระทรวงพาณิชย์จัดระเบียบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง 748
247 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมนำเข้ายา 731
248 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดคืนค่าธรรมเนียม 688
249 กฏกระทรวงกำหนดเครื่องวัดความชื้นของข้าวเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 623
250 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดฉบับที่2 744
251 กฎกระทรวงกำหนดเครื่องชั่งตวงวัด ฉบับที่ 1 763
252 กฎกระทรวงกำหนด NGV ตู้นำมันหยอดเหรียญเป็นเครื่องชั่งตวงวัด 715
253 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 972
254 มาตราการตอบโต้การทุ่มตลาด 681
255 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าต่างประเทศ 812
256 พันธกรณีตามความตกลงระหว่ำงประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ 676
257 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 717
258 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 1944
259 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 916
260 พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ ๒๕๔๒ 652
261 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาทุ่มตลาดสำหรับเหล็กแผ่น 684
262 การนำเข้า-ส่งออกซากดึกดำบรรพ์ 1857
263 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด 688
264 ผลของการยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต พ.ศ ๒๕๓๘ ชนิด ศุทธยาลัย 1803
265 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าเส้นไหม กระทรวงพาณิชย์ 644
266 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า เมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าวแห้ง กระทรวงพาณิชย์ 723
267 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองและมะพร้าว ตามความตกลง การค้าเสรี กระทรวงพาณิชย์ 675
268 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าน้ำมันปาล์ม กระทรวงพาณิชย์ 803
269 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ 671
270 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กาแฟ ชาและน้ำนม กระทรวงพาณิชย์ 1355
271 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้า กากถั่วเหลือง กระทรวงพาณิชย์ 703
272 ประกาศกรมสรรพสามิตกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก ใบยาสูบและยาสูบ กรมสรรพสามิต 979
273 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักรผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ กรมสรรพสามิต 3246
274 ประกาศกรมสรรพสามิต กำหนดผ่อนผันให้นำบุหรี่เข้ามาหรือออกไปนอกรา๙อาณาจักร. กรมการค้าต่างประเทศ 670
275 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม พริกไทยและเมล็ดพันธ์หอมหัวใหญ่ กรมการค้าต่างประเทศ 679
276 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้าพริกไทย น้ำตาลทรายและน้ำมันถั่วเหลือง กรมการค้าต่างประเทศ 862
277 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์ การนำเข้ากาแฟ ชาและน้ำนม กรมการค้าต่างประเทศ 753
278 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา การตีความคำว่ายาสมุนไพร คณะกรรมการกฤษฎีกา 717
279 การนำเข้าเครื่องวิทยุโทรคมนาคม 698
280 การนำเข้าวิทยุสมัครเล่น 742
281 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดการนำเข้าข้าวโพด ๒๕๕๖ 766
282 วิทยุคมนาคมที่ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า 842
283 อุปกรณ์ของวิทยุโมาคมนาคมที่ถือเป็นวิทยุคมนาคม 706
284 กฎกระทรวง งดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจาก ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 936
285 การควบคุมการนำเข้าสารอัลบิวเตอรอล (Albuterol) สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 624
286 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำเข้าสาหร่ายทะเล 3384
287 ประกาศกรมสรรพสามิต การนำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด ยาเส้น หรือยาสูบ 765
288 รถที่ต้องขออนุญาตส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 714
289 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำยา เภสัชเคมีภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๕ 757
290 สาระสำคัญพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ชนิด ศุทธยาลัย 1806
291 ใบรับรองปลอดศัตรูพืช ชนิด ศุทธยาลัย 1325
292 การจัดระเบียบการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 922
293 ด่านตรวจพืช ชนิด ศุทธยาลัย 8924
294 ขาหมูรมควันถือเป็นซากสัตว์หรือไม่ 1106
295 การนำเข้า-ส่งออกข้าว 2572
296 การจัดระเบียบการนำเข้ามันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 1397
297 ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดด่านศุลกากรเพื่อส่งออกมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ 742
298 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า เครื่องในสุกร 897
299 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ยางรถใหม่ 1182
300 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า ส้ม 741
301 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ จัดระเบียบการนำเข้า พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ 900
302 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 777
303 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดการแจ้งวัตถุอันตรายชนิดที่๒ 798
304 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมการแจ้งวัตถุอันตรายผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 727
305 การนำเข้าไม้ยางพาราจากพม่า ชนิด ศุทธยาลัย 3969
306 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้ายางพาราจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 1007
307 กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย ชนิด ศุทธยาลัย 5667
308 การนำเข้าสินค้าเกษตร WTO ชนิด ศุทธยาลัย 926
309 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ออสเตรเลีย 822
310 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-ญี่ปุ่น 896
311 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTAไทย-นิวซีแลนด์ 747
312 การนำเข้าสินค้าเกษตร FTA อาเซียน-จีน 974
313 การนำเข้าสินค้าเกษตร AFTA 2217
314 การนำเข้าวัตถุดิบที่ต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1334
315 การนำเข้ามะพร้าว 2926
316 การนำเข้าข้าวโพด 1516
317 การนำเข้าข้าว 5618
318 การบังคับใช้พ.ร.บโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 1973
319 การควบคุมการส่งออกก๊าซ LPG ชนิด ศุทธยาลัย 2169
320 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง กรุงเทพธุรกิจ 9399
321 วัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 876
322 การอนุญาตนำเข้ายา 1657
323 การขึ้นทะเบียนยา 1443
324 การนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 3332
325 การนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 4900
326 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 5939
327 การนำเข้ายา Administrator 7391
328 การนำออกเงินตราต่างประเทศเป็นความผิดหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 677
329 เครื่องคีบตุ๊กตาจัดเป็นเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 2819
330 การควบคุมการส่งออกทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2689
331 การควบคุมการนำเข้าทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 2396
332 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อกายภาพบำบัด กระทรวงสาธารณสุข 967
333 การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 3008
334 การควบคุมโรคระบาดสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ ชนิด ศุทธยาลัย 2084
335 การนำเข้าพืช ส่วนของพืชหรือผลิตผลพืช ชนิด ศุทธยาลัย 871
336 ช่องทางนำเข้า-ส่งออกสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2438
337 สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 3041
338 สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1696
339 การบังคับใช้กฎหมายของสำนักด่านอาหารและยา 1086
340 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว 969
341 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกควบคุมการส่งออก ข้าว ช้างและไม้ 922
342 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออกไม้ 967
343 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ข้าว 874
344 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ควบคุมการส่งออก ช้าง 894
345 การนำเข้าอ้อยจากประเทศเพื่อนบ้าน ชนิด ศุทธยาลัย 2685
346 ของป่าและไม้หวงห้าม คุณพิทยา ลำยอง 10900
347 การนำเข้า-ส่งออกยุทธภัณฑ์ (ฉบับย่อ) ชนิด ศุทธยาลัย 2220
348 การควบคุมการนำเข้าเส้นไหมดิบ สำนักมาตรการทางการค้า 1582
349 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันแนฟทา ชนิด ศุทธยาลัย 1049
350 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันเบนซิน ชนิด ศุทธยาลัย 750
351 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันก๊าด ชนิด ศุทธยาลัย 957
352 การควบคุมการนำเข้าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ชนิด ศุทธยาลัย 856
353 การควบคุมการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียม ชนิด ศุทธยาลัย 1166
354 การควบคุมการนำเข้าปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 1141
355 การนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 5513
356 การนำสาหร่ายทะเลที่ผ่านกระบวนการผลิตเข้ามาในราชอาณาจักร 841
357 กฎกระทรวงการนำเข้า นำออก หรือนำผ่านราช อาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ชนิด ศุทธยาลัย 1806
358 โบราณวัตถุ,เทวรูปและพระพุทธรูป ชนิด ศุทธยาลัย 1569
359 ห้ามส่งออกตามมาตรการคว่ำบาตร ชนิด ศุทธยาลัย 1214
360 ห้ามนำเข้าเครื่องเล่นเกม ชนิด ศุทธยาลัย 1697
361 การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับทราย ชนิด ศุทธยาลัย 2920
362 การควบคุมการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ด้าย ผ้าผืน ชนิด ศุทธยาลัย 1087
363 การควบคุมการส่งออกสับปะรดกระป๋อง ชนิด ศุทธยาลัย 2150
364 การควบคุมการส่งออกน้ำตาลทราย ชนิด ศุทธยาลัย 1175
365 การควบคุมการส่งออกปลาทูนาบรรจุภาชนะอัดลม ชนิด ศุทธยาลัย 1062
366 การควบคุมการส่งออกผลลำใยสด ชนิด ศุทธยาลัย 1200
367 การควบคุมการส่งออกทุเรียน ชนิด ศุทธยาลัย 972
368 การควบคุมการส่งออกทองคำ ชนิด ศุทธยาลัย 774
369 การควบคุมการส่งออกถ่านหิน ชนิด ศุทธยาลัย 2595
370 การควบคุมการส่งออก ดอกกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1450
371 การควบคุมการนำเข้าเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน ชนิด ศุทธยาลัย 1079
372 การควบคุมการนำเข้าภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร ชนิด ศุทธยาลัย 859
373 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต ชนิด ศุทธยาลัย 861
374 การควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารกาเฟอีน (Caffeine) ชนิด ศุทธยาลัย 1204
375 การห้ามนำเข้ายางรถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1324
376 การห้ามนำเข้าเครื่องยนต์ ส่วนประกอบของรถจักรยานยนต์ สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1060
377 การห้ามนำเข้าตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1389
378 การส่งออกและการนำเข้าข้าว วารสารเคหการเกษตร 2937
379 การนำข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์และกากถั่วเหลือ AFTA กระทรวงพาณิชย์ 828
380 การควบคุมการนำเข้าเครื่องยนต์ดีเซลสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 940
381 การควบคุมการนำเข้าหิน สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 3728
382 การควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1687
383 การควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 1136
384 การควบคุมการนำเข้ารถบรรทุกคนโดยสารใช้แล้ว สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป 726
385 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ชนิด ศุทธยาลัย 2235
386 เคมีภัณฑ์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 3097
387 อนุสัญญาไซเตส (CITES) ชนิด ศุทธยาลัย 1556
388 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 971
389 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินบาท ชนิด ศุทธยาลัย 756
390 การควบคุมการส่งออกพืชผักตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1021
391 การนำเข้ารถยนต์ 966
392 อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 1712
393 สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 631
394 วัตถุอันตรายประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว ชนิด ศุทธยาลัย 793
395 ยุทธภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 685
396 เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ชนิด ศุทธยาลัย 6562
397 พืชอนุรักษ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2724
398 พืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 612
399 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ชนิด ศุทธยาลัย 1873
400 พระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 4785
401 พระราชบัญญัติห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จ เข้ามาพุทธศักราช 2481 ชนิด ศุทธยาลัย 775
402 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 793
403 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 856
404 พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 1803
405 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ชนิด ศุทธยาลัย 781
406 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 994
407 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 976
408 พระราชบัญญัติ สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 4391
409 พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ชนิด ศุทธยาลัย 2313
410 พระราชบัญญัติ ยา พ.ศ. 2510 ชนิด ศุทธยาลัย 5510
411 พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 2691
412 พระราชบัญญัติ ปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 3913
413 พระราชบัญญัติ ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชนิด ศุทธยาลัย 1461
414 พระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2552 ชนิด ศุทธยาลัย 2983
415 พระราชบัญญัติ แร่ พ.ศ.2510 ชนิด ศุทธยาลัย 1502
416 พระราชบัญญัติ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ชนิด ศุทธยาลัย 1021
417 ปัญหาการชี้ขาดของใดอยู่ในข่ายเป็นของควบคุมตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1672
418 ประกาศว่าด้วยพืชสงวน ชนิด ศุทธยาลัย 604
419 โบราณวัตถุ ชนิด ศุทธยาลัย 2296
420 ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิด ศุทธยาลัย 3501
421 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเป็นสัตว์แพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 716
422 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร 977
423 คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้ 2021
424 ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 ชนิด ศุทธยาลัย 795
425 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 757
426 การส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว ชนิด ศุทธยาลัย 1867
427 การส่งออกถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 1122
428 การนำเข้า-ส่งออกไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 10741
429 การนำเข้ามูลค้างคาว ชนิด ศุทธยาลัย 2381
430 การนำเข้านำออกหรือนำผ่านซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 4558
431 การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 876
432 การนำเข้าถ่านไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 4032
433 การควบคุมการส่งออกสินคัาที่ใช้ได้สองทาง ชนิด ศุทธยาลัย 700
434 การควบคุมการส่งออกสัตว์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 2328
435 การควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1050
436 การขออนุญาตนำเข้าเศษพลาสติก ชนิด ศุทธยาลัย 3763
437 กรมปศุสัตว์ห้ามการค้าสุนัขและซากสุนัขได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2002
438 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1240
439 กฎหมายปกครอง ชนิด ศุทธยาลัย 2137
440 กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2491) ชนิด ศุทธยาลัย 2851
441 BB GUN ชนิด ศุทธยาลัย 1195
442 หน่วยงานรับผิดชอบสินค้าประมง 726
443 ขั้นตอนการส่งออกยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 2271