บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 389
2 สิทธิลดอัตราอาอรตามประกาศกระทรวงการคลัง 185
3 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 342
4 พิกัดล่วงหน้า 224
5 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๓ 223
6 ประกาศคาเน 182
7 ประมวลฯ ยกเว้นอากรของตามประเภท๑ 212
8 ประมวลฯ พิกัดศุลกากรระบบฮาโมไนซ์ 263
9 ประมวลฯ การจำแนกประเภทพิกัด 250
10 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 192
11 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 185
12 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 164
13 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 174
14 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 184
15 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 155
16 4ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 258
17 ประกาศ ภาค๔ประเภท๑๙ 739
18 ประกาศ การยกเว้นอากรภาค๔ ประเภท๓ฉ 716
19 ประกาศ การยกเว้นอากร ภาค๔ ประเภท๑๑ 568
20 ภาชนะบรรจุกับการจำแนกพิกัดศุลกากร ระบบสารานุกรมภาษี 789
21 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 1095
22 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักร 784
23 การจำแนกประเภทพิกัดฯสำหรับโลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญตามหมวด15 856
24 ประมวลฯ ยกเว้นมาตรา 10 กรมศุลกากร 757
25 ประกาศ ยกเว้นมาตรา10 กรมศุลกากร 688
26 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 18 (ของส่งออกที่เคยนำเข้า) กรมศุลกากร 1010
27 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 17 (ของนำเข้าเพื่อประชุม) กรมศุลกากร 835
28 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 16(ของใช้คนพิการ) กรมศุลกากร 941
29 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 15 (คอนเทนเนอร์) กรมศุลกากร 944
30 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 14 (ตังอย่างสินค้า) กรมศุลกากร 807
31 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 13 (ยุทธภัณฑ์) กรมศุลกากร 777
32 ของยกเว้นอากรตามประเภทที่ 3 (ของนำเข้ามาชั่วคราว) กรมศุลกากร 922
33 ของยกเว้นอากร ประเภทที่12 (ของนำเข้าทางไปรษณีย์) กรมศุลกากร 963
34 ของยกเว้นอากร ประเภทที่11 (ของบริจาค) กรมศุลกากร 767
35 ของยกเว้นอากร ประเภทที่10(ของเอกสิทธิ์) กรมศุลกากร 771
36 ของยกเว้นอากร ประเภทที่9 (พืชผลเกษตรปลูกที่เกาะดอน) กรมศุลกากร 897
37 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 8(น้ำมันเชื้อเพลิง) กรมศุลกากร 812
38 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 7(ส่วนประกอบอากาศยานหรือเรือ) กรมศุลกากร 826
39 ของยกเว้นอากร ประเภทที่ 1-2(ของส่งกลับ) กรมศุลกากร 971
40 ของยกเว้นอากร ประเภท6 (ของใช้ในบ้านเรือน) กรมศุลกากร 944
41 ของยกเว้นอากร ประเภท4-5 (เหรียญรางวัล ของส่วนตัว) กรมศุลกากร 865
42 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบัญญัติ มาตรา10พรก พิกัดฯ กรมศุลกากร 907
43 ของติดตัวผู้โดยสารขาเข้า กรมศุลกากร 1179
44 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1051
45 สิทธิประโยชน์ตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 915
46 ภาค 4 ของยกเว้นอากร 1114
47 ภาค 3 พิกัดอัตราอากรขาออก 3081
48 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร 1079
49 ตัวบทของพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 838
50 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากรเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 941
51 การหลีกเลี่ยงสิ่งครบชุดสมบูรณ์ ชนิด ศุทธยาลัย 2182
52 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักร กรมศุลกากร 6121
53 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับกลุ่มเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 2243
54 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร แนบท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1925
55 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓๐ (แก้ไขล่าสุด) 933
56 ประกาศกรมศุลกากรเรื่องการให้บริการจำแนกพิกัดล่วงหน้า 935
57 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ เอ ที เอ คาร์เนท์ 880
58 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการขอยกเว้นอากรตามภาค4 ประเภท 11 1076
59 ประกาศกรมศุลกากรว่าด้วย การกำหนดราคาเพื่อการยกเว้นอากร 919
60 ของยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ 2530 1916
61 ของที่ได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1967
62 ประกาศกระทรวงการคลังลดอัตราอากรและยกเว้นอัตราอากรตามมาตรา 12 กระทรวงการคลัง 1039
63 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2214
64 ของที่ใช้กับเครื่องจักรแต่มิให้จัดเข้าหมวด 16 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 2399
65 การจำแนกประเภทพิกัดสำหรับเครื่องจักรตอนที่ 85 พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 3142
66 การจำแนกประเภทพิกัด เครื่องจักรตอนที่ 84 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 3789
67 การจำแนกประเภทเครื่องจักร พระราชกำหนดพิกัดอัตราอากร 1149
68 การจำแนกพิกัดเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร 15404
69 การดาวน์โหลดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องเสียภาษีหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 915
70 พ.ร.ก พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ ๒๕๓0 2229
71 ภาค ๔ ของที่ได้รับยกเว้นอากร 2503
72 การเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่อง UPS สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4570
73 ประกาศกระทรวงการคลังมีผลย้อนหลังขัดมาตรา๑0ทวิหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 2442
74 การบังคับใช้ประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1357
75 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1179
76 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ) ชนิด ศุทธยาลัย 1531
77 กุญแจ ชนิด ศุทธยาลัย 2010
78 ROBOT (หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม) ชนิด ศุทธยาลัย 3594
79 การจำแนกประเภทสำหรับเครื่องจักร ชนิด ศุทธยาลัย 4161
80 เสียรวม – เสียแยก ชนิด ศุทธยาลัย 1005
81 ของที่ได้รับยกเว้น มาตรา 10 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 3646
82 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1394
83 พิธีการขอลดอัตราอากรและยกเว้นอากร มาตรา 12 พ.ศ. 2530 ชนิด ศุทธยาลัย 5274
84 พิธีการขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ มาตรา 12 พ.ศ.2530 ชนิด ศุทธยาลัย 1558
85 หลักเกณฑ์การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 12895
86 พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ กรมศุลกากร 4440
87 ปัญหาการยกเว้นอากรสำหรับของบริจาคที่นำออกจากเขตประกอบการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1877
88 ถุงมือ ชนิด ศุทธยาลัย 2401
89 การอุทธรณ์พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2325
90 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1200
91 การสอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 4397
92 การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ จะได้รับสิทธิยกเว้นอากรหรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1188
93 การใช้บังคับประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2530 ให้มีผลย้อนหลังได้หรือไม่ ชนิด ศุทธยาลัย 1075
94 การคืนอากรกรณีออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 2053