บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 159
2 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 142
3 ประกาศการกำหนดราคาวิธีที่๑ 147
4 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 136
5 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 127
6 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 149
7 การประเมินและการแจ้งการประเมิน 233
8 กฎกระทรวง การกำหนดราคาศุลกากร ๒๕๖๐ 94
9 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 342
10 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 392
11 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 841
12 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 482
13 ราคาศุลกากร 956
14 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 671
15 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 591
16 ดอกเบี้ย 620
17 ค่าวัสดุ 532
18 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 675
19 ค่าระวางบรรทุก 586
20 ค่านายหน้า 665
21 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 527
22 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 525
23 การอุทธรณ์การประเมินอากร 601
24 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 559
25 การกำหนดราคาศุลกากร 712
26 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 544
27 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 574
28 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1862
29 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 916
30 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 746
31 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 743
32 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 7430
33 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 808
34 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1702
35 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 736
36 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 768
37 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 713
38 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 711
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 687
40 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 609
41 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 695
42 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 633
43 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 649
44 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 639
45 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 678
46 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 650
47 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 600
48 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 729
49 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1357
50 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5682
51 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 3092
52 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4376
53 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 971
54 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1029
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 817
56 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 891
57 การตรวจสอบราคาสำแดง 2880
58 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 750
59 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 778
60 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 1207
61 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 674
62 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1778
63 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1072
64 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 839
65 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 870
66 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 743
67 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 719
68 ราคาหักทอน 1308
69 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3346
70 ราคาย้อนกลับ 1302
71 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 793
72 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 822
73 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3687
74 การเปรียบเทียบราคา 3223
75 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 851
76 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1379
77 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 811
78 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1952
79 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 900
80 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1760
81 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2499
82 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 889
83 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 1128
84 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 714
85 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 710
86 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 698
87 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 790
88 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 755
89 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 798
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1410
91 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 889
92 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 711
93 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 2207
94 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 3458
95 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 3651
96 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1825
97 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 865
98 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 1151
99 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 2557
100 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 750
101 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3062
102 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1070
103 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 1188
104 กฎกระทรวง 880