บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 201
2 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 181
3 ประกาศการกำหนดราคาวิธีที่๑ 197
4 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 170
5 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดการออกแบบแจ้งการประเมิน 162
6 การออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลย้อนหลัง ชนิด ศุทธยาลัย 190
7 การประเมินและการแจ้งการประเมิน 266
8 กฎกระทรวง การกำหนดราคาศุลกากร ๒๕๖๐ 131
9 การกำหนดค่าระวาง ค่าขนส่ง 380
10 ประกาศการอุทธรณ์การประเมินอากร 429
11 ความเห็นกฤษฎีกา การประเมินอากร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 922
12 ประกาศ การอุทธรณ์การประเมินอากร 517
13 ราคาศุลกากร 1019
14 ราคาศุลกากรวิธีที่๑ 709
15 ตรวจสอบความสัมพันธ์ 639
16 ดอกเบี้ย 660
17 ค่าวัสดุ 574
18 ค่าระวางบรรทุกทางอากาศตามZONE 720
19 ค่าระวางบรรทุก 631
20 ค่านายหน้า 707
21 ค่าธรรมเนียมบริหารการเงิน 558
22 ขอคืนอากรเพราะเหตุอันเกี่ยวกับราคาศุลกากรที่ได้ชำระไว้ก่อน 561
23 การอุทธรณ์การประเมินอากร 634
24 การกำหนดราคาสำหรับของออกจากเขตปลอดอากร 591
25 การกำหนดราคาศุลกากร 758
26 การกำหนดราคาโดยวิธีย้อนกลับ 585
27 การกำหนดราคาของที่เหมือนกัน 611
28 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา 1958
29 ประมวลฯว่าด้วยการส่งมอบ (INCOTERM) 961
30 ประมวลฯว่าด้วยการคำนวณเงืนตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย 781
31 ประมวลฯว่าด้วยการกำหนดค่าประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 777
32 บัญชีราคาสินค้า (Invoice) ชนิด ศุทธยาลัย 8213
33 แนวทางพิจารณาราคาศุลกากร 850
34 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 1792
35 ประมวลฯว่าด้วย ส่วนลด 771
36 ประมวลฯว่าด้วย ค่่าบำเหน็จตัวแทน 805
37 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาของที่นำเข้า 745
38 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 748
39 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการให้บริการวินิจฉัยราคาล่วงหน้า กรมศุลกากร 724
40 ขั้นตอนการอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 649
41 การกำหนดราคาศุลกากรรถยนต์ใช้แล้ว กรมศุลกากร 731
42 กฎกระทรวง146.2550 กระทรวงการคลัง 668
43 กฎกระทรวง145.2547 กระทรวงการคลัง 681
44 กฎกระทรวง132.2543 กระทรวงการคลัง 674
45 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย กรมศุลกากร 710
46 ประมวลฯว่าด้วย ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา กรมศุลกากร 678
47 ประมวลฯว่าด้วย การอุทธรณ์ราคา กรมศุลกากร 636
48 ประมวลฯว่าด้วย การกำหนดราคาศุลกากร กรมศุลกากร 761
49 ราคาตามความตกลงแกตต์ กรมศุลกากร 1398
50 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 5972
51 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ชนิด ศุทธยาลัย 3231
52 การกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 4581
53 กฎกระทรวงว่าด้วยราคาศุลกากร กรมศุลกากร 1013
54 การอุทธรณ์การประเมินอากร กรมศุลกากร 1064
55 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ขอสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับราคาศุลกากร กรมศุลกากร 848
56 ระเบียบปฏิบัติการดำเนินการภายหลัง การวางประกันราคาศุลกากร กรมศุลกากร 953
57 การตรวจสอบราคาสำแดง 2995
58 ประกาศกรมศุลกากร การคืนเงินประกันอากร 787
59 เงื่อนไขต้องเป็นการขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 810
60 การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริษัทฯตัวแทน ชนิด ศุทธยาลัย 1287
61 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา 712
62 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร 1866
63 ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องนำมารวมเป็น ราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1160
64 ประกาศกรมศุลกากร ค่าสิทธิค่าธรรมเนียม 873
65 ประกาศกรมศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินอากร 902
66 ประกาศกรมศุลกากร พิจราณาราคาศุลกากร หักเงินทอน 772
67 ประกาศกรมศุลกากร ราคาซื้อของของนำเข้า 756
68 ราคาหักทอน 1398
69 ราคาศุลกากรเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 3666
70 ราคาย้อนกลับ 1443
71 ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน 834
72 ราคาคำนวณ ชนิด ศุทธยาลัย 853
73 ปัญหาการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3954
74 การเปรียบเทียบราคา 3423
75 การตรวจสอบเอกสารสำแดงราคา 962
76 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของให้เช่า 1485
77 การกำหนดราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามสัญญาซื้อขาย 842
78 การกำหนดราคาเพื่อการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2039
79 บทบัญญัติว่าด้วยการอุทธรณ์การประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 956
80 บทบัญญัติว่าด้วยการวางประกันค่าอากรและเงินเพิ่ม ชนิด ศุทธยาลัย 1836
81 ระเบียบปฏิบัติการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2586
82 ระเบียบปฏิบัติกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการพิจารณาราคา ชนิด ศุทธยาลัย 925
83 ของนำเข้าที่ซื้อขายราคาเหมา ( package Deal ) ชนิด ศุทธยาลัย 1957
84 ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน ชนิด ศุทธยาลัย 747
85 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 747
86 การพิจารณาความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการกำหนดราคา ชนิด ศุทธยาลัย 734
87 เงื่อนไขในการกำหนดราคาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 823
88 การปรับราคา ชนิด ศุทธยาลัย 787
89 หน้าที่พิสูจน์เอกสารเกี่ยวกับการสำแดงราคา ชนิด ศุทธยาลัย 843
90 ราคาศุลกากร ตอนที่ 2 ชนิด ศุทธยาลัย 1463
91 ราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 940
92 ค่าใช้จ่ายที่ให้หักออกจากราคาซึ้อขายของที่นำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 747
93 การพิจารณา ”ราคาสำแดงของที่นำเข้า” ชนิด ศุทธยาลัย 2383
94 การกำหนดราคาศุลกากร”ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของและค่าจัดการอื่นๆ” ชนิด ศุทธยาลัย 3592
95 การกำหนดราคาศุลกากร ”ส่วนลด(discount)” ชนิด ศุทธยาลัย 3980
96 การกำหนดราคาศุลกากร “ค่าดอกเบี้ย (Interest)” ชนิด ศุทธยาลัย 1940
97 การกำหนดราคาศุลกากร “การขายเพื่อส่งออกมายังราชอาณาจักร” ชนิด ศุทธยาลัย 890
98 ราคาศุลกากร ตอนที่ 1 ชนิด ศุทธยาลัย 1215
99 ราคาแกตต์ กรมศุลกากร 2881
100 ค่าประกันภัย ของเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 786
101 การอุทธรณ์ประเมินอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3186
102 การสำแดงราคาของในใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1104
103 การวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า ชนิด ศุทธยาลัย 1314
104 กฎกระทรวง 922