บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมาลฯกรณีมีข้อสงสัยถิ่นกำเนิดสินค้า FORM D Administrator 233
2 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 240
3 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน 186
4 ประกาศกรมฯเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน. 181
5 ประกาศกรมฯเขตการค้าเสรีสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น 163
6 ประกาศการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าของอาเซียน 190
7 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 1435
8 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 691
9 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 683
10 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 789
11 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 935
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 863
13 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 1074
14 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 821
15 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 954
16 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 924
17 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 1023
18 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 890
19 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 893
20 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 847
21 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 890
22 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 960
23 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 915
24 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 824
25 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 857
26 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 1058
27 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 827
28 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 873
29 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 811
30 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 694
31 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 769
32 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 878
33 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 727
34 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 738
35 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 690
36 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 822
37 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 739
38 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 756
39 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 874
40 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 813
41 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 745
42 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 1131
43 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 786
44 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 787
45 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 754
46 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 865
47 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 831
48 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 851
49 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 808
50 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 764
51 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 815
52 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 789
53 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 1030
54 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 772
55 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 814
56 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 782
57 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 832
58 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 773
59 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 729
60 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 668
61 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 710
62 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 656
63 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 2295
64 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2262
65 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1921
66 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 3403
67 Form A NO-NAME 1644
68 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 843
69 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 1103
70 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 916
71 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 866
72 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 689
73 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 727
74 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2468
75 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 1241
76 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 3026
77 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1730
78 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2431
79 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2873
80 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 1107
81 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 2177
82 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 837
83 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 2811
84 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 955
85 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 842
86 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 761
87 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 801
88 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 846
89 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 849
90 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 839
91 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 1003
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 699
93 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 691
94 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 876
95 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 872
96 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 921
97 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 2418
98 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 8404
99 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 4832
100 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 4938
101 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 25589
102 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 2596
103 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 915
104 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1627
105 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 1030
106 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 982
107 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 2235
108 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 948
109 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 1055
110 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 864
111 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 825
112 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 3246
113 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1685
114 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 2383
115 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1068
116 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1183
117 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 972
118 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2450
119 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1305
120 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 909
121 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 952
122 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 823
123 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 786
124 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 3598
125 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 915
126 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 1066
127 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 1219
128 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1388
129 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 939
130 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 998
131 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 2531
132 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 971
133 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2284
134 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2587
135 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 789
136 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 1000
137 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 805
138 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1770
139 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 846
140 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1101
141 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 2289
142 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 1327
143 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 4477