บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประมาลฯกรณีมีข้อสงสัยถิ่นกำเนิดสินค้า FORM D Administrator 173
2 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 189
3 ประมวลฯเขตการค้าเสรีอาเซียน 136
4 ประกาศกรมฯเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน. 144
5 ประกาศกรมฯเขตการค้าเสรีสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น 124
6 ประกาศการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนินสินค้าของอาเซียน 139
7 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรึ ชนิด ศุทธยาลัย 1349
8 7การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 646
9 ส่ง คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 651
10 ประกาศฯที่๘๙-๒๕๕๙แก้ไขเพิ่มเติม องค์กรการค้าโลก 751
11 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 892
12 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 815
13 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 1028
14 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 785
15 หลักเกณฑ์การนำเข้าสินค้าเกษตร 913
16 ระเบียบกระทรวงพาณิชย์หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการออกหนังสือ 886
17 คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน(2) 986
18 การขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีอากร 854
19 ประกาศกรมการค้าระหว่างประเทศ หนังสือการรับรองสิทธิฯ 854
20 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับหอมหัวใหญ่ 814
21 สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพัน WTO กรมศุลกากร 837
22 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรตามความตกลงเขตการเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 921
23 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงอาเซียน 877
24 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเอง 789
25 คู่มือเขตการค้าเสรีอาเซียน 819
26 ความตกลงที่สำคัญภายใต้ WTO 1018
27 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 786
28 ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 836
29 ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 776
30 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 652
31 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 731
32 การเปิดตลาดสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 841
33 การเปิดตลาดสำหรับ องค์การการค้าโลก 691
34 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน 703
35 การเปิดตลาดสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 655
36 การนำเข้าสินค้าเกษตรจาก wto 774
37 การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 698
38 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 721
39 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าของอาเซียน 836
40 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 777
41 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า) 712
42 ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 0591-2553 เกี่ยวกับการค้าเสรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 1094
43 ประกาศกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 750
44 ประกาศกรมศุลกากรที่่ 632557 กรมศุลกากร 750
45 ประกาศกระทรวงการคลัง เขตการค้าเสรีอาเซียน กระทรวงการคลัง 722
46 หลักเกณฑ์การผลิตเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษถิ่นกำเนิดสินค้า 833
47 ประกาศกรมศุลกากรที่ 35-2558 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 797
48 ประกาศกรมศุลกากรกำหนดหลักเกณฑ์เ สำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด กรมศุลกากร 794
49 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 113-2557แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่ 1-2555(เขตการค้าเสรีอาเซียน) กรมศุลกากร 770
50 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติมประกาศฯที่6-2557เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมศุลกากร 728
51 ประกาศกรมศุลกากร แก้ไขเพิ่มเติม เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี กรมศุลกากร 765
52 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดหลักเกณฑ์ เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี(ฉฐํฐฬหม่) กรมศุลกากร 758
53 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออก Form D กรมการค้าต่างประเทศ 971
54 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดของสินค้าสิ่งทอที่จะขอหนังสือรับรองแบบ เอ (FORM A) พ.ศ. 2548 กรมการค้าต่างประเทศ 738
55 ประกาศ การตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิด49 กรมการค้าต่างประเทศ 777
56 คู่มือการรับบริการยื่นขอตรวจรับรองคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้า 745
57 คำถามเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ 801
58 การให้สิทธิ GSP แก่ประเทศกำลังพัฒนา 737
59 การตรวจสอบย้อนหลังหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 681
60 ประกาศกรมศุลกากรแก้ไขเขตการค้าอาเซียน-ญี่ปุ่น 634
61 ประมวลฯว่าด้วย การพิจารณาปัญหาหนังรับรองถิ่นกำเนิด กรมศุลกากร 676
62 นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 621
63 ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด ชนิด ศุทธยาลัย 2210
64 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับหนังสือรับรอง ถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2080
65 การพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1847
66 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 3155
67 Form A NO-NAME 1559
68 เขตการค้าเสรี กระทรวงการคลัง 796
69 เขตการค้าเสรีอาเซียน กรมการค้าต่างประเทศ 1008
70 ประกาศกระทรวงการคลังสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว กระทรวงการคลัง 876
71 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น กรมศุลกากร 832
72 เขตการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลีใต้ กรมศุลกากร 657
73 ประกาศกรมศุลกากรสำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว กรมศุลกากร 693
74 การใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2343
75 ระเบียบปฏิบัติการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับ กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กรมศุลกากร 1165
76 หนังสือรับรองในการเคลื่อนย้าย (Movement Certificate) ชนิด ศุทธยาลัย 2745
77 สิทธิพิเศษทางภาษีอากรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1651
78 การตรวจสอบหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2348
79 การซื้อขายผ่านประเทศที่สามสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 2721
80 หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิทางภาษีศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ 1068
81 พันธกรณีตามความตกลงองค์การการค้ำโลก (WTO) กรมการค้าระหว่างประเทศ 2108
82 พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการค้าระหว่างประเทศ 794
83 พันธกรณีตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 2679
84 พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) กรมการค้าต่างประเทศ 918
85 การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) กรมสรรพสามิต 806
86 ปัญหาการใช้สิทธิเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน-จีน ชนิด ศุทธยาลัย 730
87 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับองค์การการค้าโลก 764
88 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับกัมพูชา 813
89 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับลาว 810
90 ประกาศกระทรวงการคลัง สำหรับพม่า 804
91 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๖/๒๕๕๕ สำหรับลาว 965
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๙/๒๕๕๕ สำหรับลาว 664
93 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับอุตสาหกรรมอาเซียน 655
94 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับกัมพูชา 839
95 ประกาศกรมศุลกากร สำหรับองค์การการค้าโลก 839
96 มาตรฐานอาหารฮาลาล กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 891
97 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 1547
98 มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด(Anti-Dumping Duty: AD) กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 7663
99 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 4670
100 เขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 4779
101 การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers) 20713
102 สิทธิยกเว้นอากร-ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง 2507
103 พิธีการศุลกากรสำหรับของที่ได้รับสิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 878
104 การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่ 1545
105 การเปิดตลาดสินค้าเกษตร สำหรับ องค์การการค้าโลก (WTO) 999
106 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 952
107 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) 2152
108 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 916
109 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ไทย-ญี่ปุ่น 1018
110 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรสำหรับเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 834
111 การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ ณ.จุดนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 794
112 สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 3089
113 สิทธิพิเศษทางการค้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1572
114 เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน( AC-FTA ) และผลประโยชน์ของจีน สนง.พาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง 2282
115 ผลการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนดตามประกาศกระทรวงการคลัง ชนิด ศุทธยาลัย 1035
116 บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1152
117 ประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน คืออะไร และสำคัญอย่างไร ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ 940
118 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2322
119 สิทธิพิเศษทางการค้าและการลงทุนตามข้อตกลงอาเซียน ชนิด ศุทธยาลัย 1183
120 ข้าวไทย : การส่งออกที่ขยายตัวภายใต้การแข่งขันหลังการเปิดเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 875
121 การลดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับใบขนฯ”เขตการค้าเสรี” ชนิด ศุทธยาลัย 914
122 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่) ชนิด ศุทธยาลัย 789
123 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 753
124 สิทธิพิเศษทางภาษีอากร (AISP) ชนิด ศุทธยาลัย 3328
125 ระเบียบพิธีการกรณีไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 883
126 ประกาศกระทรวงการคลังใหม่ ที่มิได้นำลง ชนิด ศุทธยาลัย 1032
127 ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ 1124
128 ใบขนสินค้าขาเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษเขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 1344
129 ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน 898
130 เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) กระทรวงการต่างประเทศ 896
131 FREE TRADE AGREEMENT : FTA ชนิด ศุทธยาลัย 2426
132 เขตการค้าเสรี อาเชียน-อินเดีย ชนิด ศุทธยาลัย 937
133 เขตการค้าเสรี ชนิด ศุทธยาลัย 2212
134 การสงวนสิทธิ เพื่อขอคืนอากร ชนิด ศุทธยาลัย 2429
135 การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 755
136 การเปิดตลาดสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบเจรจา FTA 963
137 การเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทย 772
138 การปฏิเสธหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1695
139 การใช้สิทธิยกเว้นอากรของที่ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อจำหน่ายภายในราชอาณาจักร ชนิด ศุทธยาลัย 803
140 การขอลดอัตราอากรสำหรับของที่นำออกจาก คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1069
141 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า : ROO 1875
142 THIRD PARTY INVOICING ชนิด ศุทธยาลัย 1119
143 BACK TO BACK CERTIFICATE OF ORIGIN ชนิด ศุทธยาลัย 4057