บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพิธีการ ของตกค้าง 182
2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 140
3 ประมวลฯการรามใบขนสินค้าและติดเงื่อนไขใบอนุญาต 172
4 ประมวลฯ พิธีการศุลกากรทางบก 151
5 ประมวลฯ พิธีการที่ด่านศุลกากร 138
6 ประมวลฯ การยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า 119
7 ประมวลฯ การจัดเก็บอากรปากระวาง ทางบก 158
8 ประมวลฯ การแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า 127
9 ประมวลการเเก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ 119
10 ประมวลการแก้ไขใบขนสินค้าขาออก 138
11 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 123
12 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 92
13 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 99
14 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 89
15 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 81
16 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 118
17 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 94
18 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 104
19 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 84
20 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 82
21 ประกาศกรมฯการฏิบัติพิธีการผ่านเคาน์เตอรเซอวิส 110
22 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกเล็กน้อยตามแนวชายแดน 94
23 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 116
24 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 99
25 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 102
26 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 104
27 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 342
28 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 265
29 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 283
30 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 243
31 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 287
32 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 250
33 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 249
34 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 274
35 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 288
36 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 260
37 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 279
38 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 295
39 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 310
40 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 287
41 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 291
42 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 283
43 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 356
44 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 355
45 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 304
46 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 289
47 ประกาศคาเน 290
48 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 298
49 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 275
50 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 357
51 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 313
52 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 265
53 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 317
54 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 337
55 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 304
56 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 283
57 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 275
58 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 268
59 พิธีการการค้าชายฝั่ง 299
60 การขอจัดตั้งICD 322
61 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 357
62 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 317
63 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 308
64 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 484
65 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 442
66 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 509
67 ประกาศ ของตกค้าง 437
68 การจำลองเอกสาร 534
69 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 549
70 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 653
71 แผนภูมิการส่งออกไม้ 434
72 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 478
73 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 484
74 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 460
75 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 512
76 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 494
77 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 548
78 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 509
79 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 411
80 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 497
81 การส่งออกแร่ 422
82 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 566
83 การควบคุมการส่งออกไม้ 438
84 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 515
85 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 575
86 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 555
87 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 533
88 ขั้นตอนการส่งออก 694
89 การส่งออกทุเรียนไปจีน 496
90 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 543
91 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 526
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 595
93 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 514
94 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 502
95 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 515
96 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 573
97 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 575
98 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 536
99 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 588
100 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 594
101 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 779
102 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 707
103 ของขนขึ้นผิดท่า 683
104 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 660
105 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 714
106 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 678
107 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 626
108 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 693
109 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1167
110 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 693
111 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 653
112 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 674
113 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 650
114 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 724
115 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 664
116 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 3304
117 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 665
118 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 769
119 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 675
120 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 648
121 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 571
122 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 551
123 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 589
124 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 611
125 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 622
126 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 720
127 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 717
128 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 675
129 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 566
130 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 547
131 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 531
132 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 662
133 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 614
134 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 678
135 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 800
136 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 657
137 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 622
138 การวางประกัน 601
139 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 662
140 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 734
141 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 769
142 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 802
143 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 770
144 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 585
145 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 694
146 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 665
147 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 702
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 701
149 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 669
150 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 618
151 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 634
152 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 631
153 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 699
154 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 606
155 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 691
156 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 687
157 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 702
158 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 632
159 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 566
160 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 683
161 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 728
162 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 684
163 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 915
164 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 887
165 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 998
166 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 585
167 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 654
168 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 543
169 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 569
170 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 673
171 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 585
172 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 624
173 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 590
174 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 630
175 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 739
176 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 607
177 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 571
178 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 649
179 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 622
180 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 597
181 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 635
182 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 711
183 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 676
184 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 653
185 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 617
186 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 585
187 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 589
188 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 824
189 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 603
190 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 597
191 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 654
192 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 576
193 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 667
194 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 3215
195 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 625
196 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 675
197 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 746
198 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 7099
199 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 1072
200 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 6187
201 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1356
202 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 1928
203 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 828
204 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 4767
205 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 2163
206 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 1151
207 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 960
208 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 1060
209 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 749
210 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1361
211 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 3075
212 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1653
213 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 6660
214 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 1013
215 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 1236
216 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 4955
217 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 1388
218 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 763
219 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 841
220 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 665
221 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 7748
222 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 5012
223 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 862
224 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 2255
225 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 9294
226 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1604
227 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1604
228 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 756
229 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2252
230 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 4242
231 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 2897
232 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 932
233 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1838
234 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1706
235 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 730
236 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 1100
237 พิธีการส่งออกยาง 649
238 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 785
239 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 855
240 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 806
241 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 687
242 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 955
243 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 916
244 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 641
245 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 765
246 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 906
247 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 2229
248 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1665
249 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1666
250 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2016
251 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3729
252 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3584
253 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 2119
254 การเสียภาษี 7766
255 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 8907
256 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 5330
257 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4844
258 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 6737
259 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1413
260 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 16270
261 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 903
262 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2155
263 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 2045
264 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1843
265 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 936
266 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 953
267 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 2025
268 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 4934
269 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 1060
270 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1546
271 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 1009
272 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 6570
273 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2058
274 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 8301
275 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1381
276 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1042
277 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 3822
278 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 878
279 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1130
280 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1027
281 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3759
282 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 960
283 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1373
284 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2715
285 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1522
286 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 8012
287 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2746
288 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1753
289 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 3090
290 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2010