บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พิธีการศุลกากร

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพิธีการ ของตกค้าง 232
2 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 182
3 ประมวลฯการรามใบขนสินค้าและติดเงื่อนไขใบอนุญาต 218
4 ประมวลฯ พิธีการศุลกากรทางบก 190
5 ประมวลฯ พิธีการที่ด่านศุลกากร 175
6 ประมวลฯ การยกเลิกใบขนสินค้าขาเข้า 157
7 ประมวลฯ การจัดเก็บอากรปากระวาง ทางบก 214
8 ประมวลฯ การแก้ไขใบขนสินค้าขาเข้า 164
9 ประมวลการเเก้ไขข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ 160
10 ประมวลการแก้ไขใบขนสินค้าขาออก 175
11 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 157
12 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 134
13 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 147
14 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 128
15 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 120
16 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 152
17 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 129
18 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 142
19 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 116
20 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 116
21 ประกาศกรมฯการฏิบัติพิธีการผ่านเคาน์เตอรเซอวิส 146
22 ประกาศกรมศุลกากร การส่งออกเล็กน้อยตามแนวชายแดน 129
23 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 150
24 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 135
25 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 139
26 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 143
27 ประกาศที่๑๗๔-๒๕๖๐ การตรวจของขาเขัา 376
28 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อส่งออก 302
29 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งคลังสินค้า 318
30 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งICD 277
31 ประกาศกรมฯกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง คลังชั่วคราว 325
32 ประกาศกรมฯกำหนดราคาสำหรับการนำเข้าทางอากาศยาน 285
33 ประกาศกรมฯกำหนดพิธีการข้ามแดนยานพาหนะ 289
34 ประกาศกรมฯกำหนดการนำเข้ารถยนต์เข้ามาชั่วคราว 309
35 ประกาศกรมฯ พิธีการเขตประกอบการเสรี 320
36 ประกาศกรมฯ ขอรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการ 294
37 ประกาศกรมฯ กำหนดชนิดของนำเข้าไปในเขตปลอดอากร 316
38 กฎกระทรวงนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 335
39 กฎกระทรวงกำหนดเวลาทำการ 351
40 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม 326
41 กฎกระทรวงการเก็บสินค้าอันตราย 329
42 ประกาศให้รวมรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 328
43 ประกาศพิธีการนำเข้าไม้ 408
44 ประกาศนำเข้าตัวอย่างสินค้า 398
45 ประกาศนำเข้าของที่ใช้ในการประชุม 348
46 ประกาศนำของเข้านอกทางอนุมัติ 327
47 ประกาศคาเน 327
48 ประกาศการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน 340
49 ประกาศการนำรถเข้ามาชั่วคราว 310
50 ประกาศการนำเข้าเรือสำราญ 404
51 ประกาศการนำเข้ายุทธภัณฑ์ 352
52 ประกาศการนำเข้าภาชนะบรรจุของ 300
53 ประกาศการนำเข้านอกทางอนุมัติ 360
54 ประกาศการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 375
55 ประกาศการนำเข้าของที่เป็นรางวัล 342
56 ประกาศการแก้ปัญหาการส่งออกระบบคอนเทนเนอร์ 320
57 ประกาศการเก็บรักษาเอกสาร 316
58 การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามแนวชายแดน 303
59 พิธีการการค้าชายฝั่ง 350
60 การขอจัดตั้งICD 368
61 การแก้ไขใบขนหลังการตรวจปล่อย 397
62 3ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 356
63 ประมวลฯของแตกหักเสียหาย 343
64 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 516
65 ประกาศการขนส่งผ่านเขตแดนทางบก 479
66 ประกาศการขนส่งนอกทางอนุมัติ 544
67 ประกาศ ของตกค้าง 468
68 การจำลองเอกสาร 579
69 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 584
70 ระเบียบปฏิบัติ การตรวจปล่อยของขาเข้า 691
71 แผนภูมิการส่งออกไม้ 468
72 แผนภูมิการส่งออกถ่านหิน 509
73 ประกาศยกเลิกพิธีสาร 520
74 ประกาศ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการ 498
75 ประกาศ พิธีการเรือสำราญ 560
76 ประกาศ พิธีการรถยนต์สำเร็จรูป 534
77 ประกาศ พิธีการนำเข้าไม้ 585
78 ประกาศ การออกใบรับรองการนำเข้า 547
79 ประกาศ การนำรถเข้ามาชั่วคราว 447
80 ประกาศ การเก็บอากรปากระวาง 536
81 การส่งออกแร่ 462
82 การนำเข้า-ส่งออก แร่ ชนิด ศุทธยาลัย 609
83 การควบคุมการส่งออกไม้ 480
84 แผนภูมิการส่งออกมะพร้าว 554
85 แผนภูมิการส่งออกพืช-ผลไม้ 611
86 แผนภูมิการนำเข้าน้ำมันมะพร้าว 584
87 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐาน 577
88 ขั้นตอนการส่งออก 735
89 การส่งออกทุเรียนไปจีน 534
90 ประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 578
91 ประกาศฯที่ ๘๖-๒๕๕๙ 563
92 ประกาศกรมศุลกากรที่ ๙๒-๒๕๕๙ 629
93 บัญชีแนยท้ายประกาศที่๙๒-๒๕๕๙ 552
94 บัญชีแนบท้ายประกาศฯที่๙๐-๒๕๕๙ 537
95 โครงการตรวจสอบการเสียภาษี 550
96 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 608
97 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 605
98 แผนภูมิการนำเข้าสาเก 577
99 ข้อบังคับว่าด้วย การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ 627
100 แผนภูมิการส่งออกไม้แปรรูป 629
101 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังตรวจปล่อยของแล้ว กรมศุลกากร 812
102 ระเบียบปฏิบัติการแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 741
103 ของขนขึ้นผิดท่า 715
104 การส่งข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า กรมศุลกากร 696
105 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 756
106 การขนย้ายสินค้าไปยังท่าส่งออก กรมศุลกากร 717
107 กระบวนการส่งสินค้าออกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 666
108 กระบวนการส่งสินค้าออก กรมศุลกากร 726
109 การสำแดงเงินตราต่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1221
110 แผนภูมิการส่งออกพืชผัก 728
111 แผนภูมิการนำเข้าเนื้อสัตว์ 689
112 แผนภูมิการส่งออกปลาสดแช่แข็งและแช่เย็น 706
113 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิตและพันธ์ปลา 690
114 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก 764
115 แผนภูมิการส่งออกกาแฟ 698
116 การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมง 3818
117 ประมวลฯว่าด้วยสถานที่ที่เกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 701
118 ประมวลฯว่าด้วยการสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้า 807
119 ประมวลฯว่าด้วยการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก 717
120 ประมวลฯว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการขาเข้า 692
121 ประมวลฯว่าด้วยการบรรทุกและการควบคุมการส่งออก 616
122 ประมวลฯว่าด้วยการบรรจุและขนย้ายสินค้าขาออก 590
123 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาออก 629
124 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้าบางประเภท 654
125 ประมวลฯว่าด้วยการตรวจของขาเข้า 665
126 ประมวลฯว่าด้วยการชำระค่าภาษี 752
127 ประมวลฯว่าด้วย หลักการบังคับใช้ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร 762
128 ประมวลฯว่าด้วย การเก็บของขาเข้า 712
129 แผนภูมิการนำเข้าหอมหัวใหญ่ 599
130 แผนภูมิการนำเข้ากระเทียม 581
131 แผนภูมิกานำเข้านำ้มันมะพร้าว 570
132 แผนภูมินำเข้าหัวน้ำหอม กรมศุลกากร 713
133 แผนภูมิการส่งออกแร่ กรมศุลกากร 648
134 แผนภูมิการส่งออกยาสมุนไพร กรมศุลกากร 714
135 แผนภูมิการนำเข้ายางพารา กรมศุลกากร 836
136 แผนภูมิการนำเข้าดีบุก กรมศุลกากร 697
137 ประกาศกรมศุลกากรเรื่อง พิธีการเรือสำราญหรือเรือประมง กรมศุลกากร 663
138 การวางประกัน 639
139 การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่ตรวจพบความผิด 699
140 เรื่องที่ 5 ขั้นตอนการส่งออก THAI FTA 773
141 หลักการทั่วไปสำหรับพิธีการนำของเข้า กรมศุลกากร 804
142 หลักการทั่วไปและการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 846
143 พิธีศุลกากรเฉพาะกรณี Administrator 815
144 พิธีการส่งของออกทางบก Administrator 617
145 พิธีการส่งของออกทางบก กรมศุลกากร 735
146 แผนภูมิการส่งออกปลาน้ำจืด กรมศุลกากร 700
147 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องแนวปฏิบัติการออกใบรับรองการนำเข้า กรมศุลกากร 744
148 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการผ่านพิธีการรถยนต์สำเร็จรูป กรมศุลกากร 736
149 ใบขนสินค้าขาเข้าและการจัดทำข้อมูล กรมศุลกากร 706
150 ใบขนสินค้าขอสงวนสิทธิเพื่อขอโต้แย้ง กรมศุลกากร 661
151 ขั้นตอนการบรรจุสินค้าขาออก กรมศุลกากร 673
152 การสั่งการตรวจ กรมศุลกากร 668
153 การรับบรรทุกของส่งออก กรมศุลกากร 734
154 การรับชำระค่าภาษีสำหรับใบขนสินค้าขาออก กรมศุลกากร 644
155 การปฏิบัติพิธีการขาเข้า กรมศุลกากร 726
156 การตรวจปล่อยสินค้าประเภทมันสำปะหลังเส้น กรมศุลกากร 719
157 การตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพื่อการส่งออก กรมศุลกากร 737
158 การตรวจของขาออก กรมศุลกากร 674
159 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมศุลกากร 603
160 การจัดเก็บภาษีมสรรพสามิต กรมศุลกากร 724
161 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าภายหลังการตรวจปล่อย กรมศุลกากร 768
162 การแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 721
163 สินค้าส่งออกไม่ครบตามจำนวน กรมศุลกากร 948
164 แผนภาพ การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กรมศุลกากร 926
165 แผนภาพ e-Import SYSTEM กรมศุลกากร 1039
166 หลักการทั่วไปสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ของต้องกำกัด กรมศุลกากร 620
167 หลักการของตกค้าง กรมศุลกากร 700
168 รายการที่ต้องสำแดงในใบขนสืนค้าขาเข้า กรมศุลกากร 587
169 พิธีการส่งออกทางท่อหรือสายส่งไฟฟ้า กรมศุลกากร 611
170 พิธีการศุลกากรทางบก กรมศุลกากร 712
171 ประมวลฯว่าด้วยตัวแทนออกของ กรมศุลกากร 631
172 ประมวลฯ ว่าด้วย การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร กรมศุลกากร 659
173 ประมวลฯ ว่าด้วย การนำรถยนต์เข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบก กรมศุลกากร 626
174 ประกาศกรมศุลกากร เรื่องการนำเข้าไม้ กรมศุลกากร 668
175 ข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบสินค้าละเมิด กรมศุลกากร 775
176 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก อาวุธปืน กรมศุลกากร 644
177 ข้อบังคับการนำเข้า-ส่งออก ยาง ยาสูบ สัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 604
178 ข้อบังคับการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก เงินตรา กรมศุลกากร 685
179 การตรวจปล่อยของขาเข้า กรมศุลกากร 661
180 การขอผ่อนผันให้ผ่านพิธีการสำหรับของตกค้าง กรมศุลกากร 636
181 แผนภูมิการส่งออกยางพารา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 672
182 แผนภูมิการส่งออกมันสำปะหลัง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 742
183 แผนภูมิการส่งออกผัก-ผลไม้กระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 708
184 แผนภูมิการส่งออกผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 684
185 แผนภูมิการส่งออกปลามีชีวิต กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 658
186 แผนภูมิการส่งออกปลากระป๋อง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 618
187 แผนภูมิการส่งออกเนื้อหมู กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 624
188 แผนภูมิการส่งออกทุเรียนแช่แข็ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 873
189 แผนภูมิการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 639
190 แผนภูมิการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 630
191 แผนภูมิการนำเข้าสารสี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 688
192 แผนภูมิการนำเข้าพลาสติก กรมศุลกากรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 611
193 แผนภูมิการส่งออกแร่ธาตุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 700
194 การจัดตั้งทำเนียบท่าเรือและคลังสินค้า กรมศุลกากร 3429
195 พิธีการเขตพื้นที่ร่วม กรมศุลกากร 665
196 แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกข้าว กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประทศ 712
197 พิธีการภายหลังของที่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา 12 กรมศุลกากร 783
198 พิธีการนำเข้า-การส่งออกซึ่งอาวุธปืนและ เครื่องกระสุนปืน ชนิด ศุทธยาลัย 7743
199 เอกสารประกอบการพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า กรมศุลกากร 1123
200 ระเบียบปฏิบัติใบขนสินค้าหลายเที่ยวเรือ กรมศุลกากร 6513
201 ระเบียบปฏิบัติการเปิดตรวจของขาเข้า กรมศุลกากร 1454
202 ระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบพิกัด ราคาและของ กรมศุลกากร 2041
203 ระเบียบปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตราย กรมศุลกากร 864
204 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของขาเข้านอกที่ทำการศุลกากรต้นทาง กรมศุลกากร 5153
205 ระเบียบปฏิบัติการตรวจปล่อยของกอง (Bulk Cargo) กรมศุลกากร 2309
206 ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยเก็บภาษีสุรา ค่าแสตมป์ยาสูบ และค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตราไพ่ กรมศุลกากร 1206
207 ระเบียบปฏิบัติการควบคุมเงินตราเข้า-ออก กรมศุลกากร 995
208 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์และซากสัตว์ กรมศุลกากร 1129
209 ระเบียบปฏิบัติสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ กรมศุลกากร 790
210 ระเบียบปฏิบัติการส่งออกแร่ ชนิด ศุทธยาลัย 1466
211 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาสูบ กรมศุลกากร 3253
212 ระเบียบปฏิบัติการนำเข้าและส่งออกยาง กรมศุลกากร 1689
213 พิธีการนำเข้าเคมีภัณฑ์ ชนิด ศุทธยาลัย 7269
214 สิทธิการขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้า กรมศุลกากร 1198
215 พิธีการส่งออกก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ชนิด ศุทธยาลัย 1328
216 ของตกค้าง ชนิด ศุทธยาลัย 5266
217 พิธีการนำเข้าหอมแดง ชนิด ศุทธยาลัย 1556
218 พิธีการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าคุ้มครอง กรมประมง 797
219 พิธีการนำเข้า-ส่งออก ยางพารา ชนิด ศุทธยาลัย 880
220 พิธีการนำเข้า-ส่งออกพันธ์พืช ชนิด ศุทธยาลัย 702
221 พิธีการนำเข้า-ส่งออกปุ๋ย ชนิด ศุทธยาลัย 8503
222 พิธีการนำเข้า-ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิด ศุทธยาลัย 5445
223 พิธีการนำเข้าวัตถุที่ไม่ถือเป็นยา ชนิด ศุทธยาลัย 897
224 พิธีการนำเข้าเครื่องสำอาง ชนิด ศุทธยาลัย 2485
225 พิธีการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ชนิด ศุทธยาลัย 9733
226 พิธีการนำเข้าเครื่องนวด ชนิด ศุทธยาลัย 1719
227 พิธีการส่งออกสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 1702
228 พิธีการนำเข้าสินค้าเกษตร ชนิด ศุทธยาลัย 785
229 พิธีการนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2340
230 พิธีการนำเข้ายา ชนิด ศุทธยาลัย 4865
231 พิธีการนำเข้าไม้ ชนิด ศุทธยาลัย 3126
232 พิธีการนำเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเคมีภัณฑ์ทำยา ชนิด ศุทธยาลัย 969
233 พิธีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิด ศุทธยาลัย 2003
234 พิธีการนำเข้าข้าว ชนิด ศุทธยาลัย 1788
235 พิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ 770
236 ประกาศกรมศุลกากร พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย JDA 1145
237 พิธีการส่งออกยาง 684
238 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 825
239 ประกาศกรมศุลกากร กำหนดใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 889
240 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 848
241 ประกาศกรมศุลกากร ให้ใช้เลขประจำตัว ผ่านพิธีการศุลกากร 722
242 ประกาศกรมศุลกากร การใช้หนังสือค้ำประกัน 986
243 ประกาศกรมศุลกากร การกำหนดใบขนสินค้าวางประกัน 958
244 ประกาศกรมศุลกากร ผ่อนผันการรวมรายการ 675
245 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔๔ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม 802
246 ตารางจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใบแนบศ๓ 939
247 พิธีการศุลกากรทางอากาศ ชนิด ศุทธยาลัย 2358
248 การใช้อำนาจของพนักงานศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1746
249 การรับของจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1766
250 ด่านนำเข้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชนิด ศุทธยาลัย 2092
251 พิธีการศุลกากรทางทะเล ชนิด ศุทธยาลัย 3806
252 พิธีการศุลกากรทางบก ชนิด ศุทธยาลัย 3659
253 คำจำกัดความที่สำคัญ ชนิด ศุทธยาลัย 2286
254 การเสียภาษี 7849
255 การเก็บอากรปากระวาง ชนิด ศุทธยาลัย 9385
256 การตรวจสอบสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 5564
257 ความรับผิดต้องเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 4916
258 พนักงานศุลกากร-พนักงานเจ้าหน้าที่ ชนิด ศุทธยาลัย 7268
259 การผ่อนผันให้รวมรายการสินค้าในใบขนสินค้า 1466
260 ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ e-Customs ชนิด ศุทธยาลัย 17185
261 พิธีการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 934
262 พิธีการส่งของออกทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2230
263 พิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 2126
264 พิธีการนำของเข้าทางบกที่ด่านศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 1919
265 ประเภทสินค้าที่ไม่ต้องส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ ชนิด ศุทธยาลัย 969
266 ใบขนสินค้าขาเข้า “ยกเว้นการตรวจ” ชนิด ศุทธยาลัย 988
267 ตัวแทนออกของรับอนุญาต ชนิด ศุทธยาลัย 2111
268 คำศัพท์ที่ควรรู้ เกี่ยวกับ import export ชนิด ศุทธยาลัย 5221
269 ค่าประกันภัย ค่าขนส่งของที่นำส่งของ ชนิด ศุทธยาลัย 1096
270 ข้อตกลงการส่งมอบของในการค้าระหว่างประเทศ ชนิด ศุทธยาลัย 1659
271 กำหนดเวลาราชการศุลกากรในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชนิด ศุทธยาลัย 1046
272 การออกเช็คสั่งจ่ายชำระภาษีอากรและรายได้อื่น ชนิด ศุทธยาลัย 6865
273 การเสียภาษี ชนิด ศุทธยาลัย 2150
274 การสำแดงรายการในใบขนสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 8941
275 การส่งออกทางไปรษณีย์ ชนิด ศุทธยาลัย 1429
276 การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1076
277 การวางประกันค่าอากร ชนิด ศุทธยาลัย 4013
278 การรับรองข้อมูลการผ่านพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 916
279 การผ่านพิธีการนำเข้าโดยไม่ต้องส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด ศุทธยาลัย 1163
280 การนำเข้าสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 1069
281 การนำของนำเข้าออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 3842
282 การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับระบบทะเบียนผู้มาติดต่อ ชนิด ศุทธยาลัย 1007
283 การตรวจปล่อยของขาเข้านอกสถานที่ ชนิด ศุทธยาลัย 1450
284 การขอแก้ไขข้อมูลการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 2964
285 การขอแก้ไขข้อมูลการนำเข้า ชนิด ศุทธยาลัย 1601
286 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลภายหลังการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 8483
287 กระบวนการทางศุลกากรในการตรวจสอบสินค้า ชนิด ศุทธยาลัย 2857
288 การกำหนดค่าระวางบรรทุกทางอากาศยาน ชนิด ศุทธยาลัย 1860
289 กระบวนการทางศุลกากรเกี่ยวกับการส่งออก ชนิด ศุทธยาลัย 3327
290 กรณีต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และ ของก่อนตรวจปล่อยออกจากอารักขาศุลกากร ชนิด ศุทธยาลัย 2123