บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)

 

พันธกรณีตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)

(1) สินค้าที่ผูกพันโควตาอัตราภาษี ประกอบด้วย สินค้าเกษตร 7 รายการ ได้ แก่ น้ำนมดิบ นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ มะพร้าว กระเทียม และลำไยแห้ง

(2) หลักเกณฑ์การนำเข้า แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่1การนำเข้าในโควตา ACFTA

1) หลักเกณฑ์การนำเข้าตามพันธกรณีให้สินค้าเกษตร 7 รายการดังกล่าวที่มีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสา ธารณรัฐประชาชนจีน ที่นำเข้ามาตามความตกลง ACFTA เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นการนำเข้าสินค้าเกษตร ตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556ไม่ต้องขออนุญาตในการนำเข้า และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระ เบียบบริหารการนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ ประกอบการใช้สิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร

- หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศซึ่งส่งออกสินค้านั้น และ

- หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน (แบบ ต.2) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย

2) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรอง กรมการค้าต่างประ เทศจะออกหนังสือรับรองให้สำหรับสินค้าเกษตร 7รายการดังกล่าวข้างต้นที่มีถิ่นกำ เนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนตามหลัก เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับแต่ละสินค้าภายใต้ปริมาณที่ได้รับจัดสรรตามความตกลง WTO โดยผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองต้องเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาในแต่ละสินค้าตามความตกลง WTO

ทั้งนี้ หนังสือรับรองมีอายุหนึ่งเดือนนับแต่วันออกแต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออก และให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการนำเข้าที่กำหนด พร้อมหลักฐานสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

กรณีที่2 การนำเข้านอกโควตา      ACFTA

กำหนดให้สินค้าเกษตร 7 รายการ ได้แก่ น้ำนมดิบ นมผงขาดมันเนย มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ มะพร้าว กระเทียม และลำไยแห้ง ที่มีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากประ เทศอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสินค้าที่ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับสินค้าที่มีการกำหนดปริมาณนำเข้านอกโควตา (แบบ ต.4) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ไปแสดงต่อกรมศุลกากร เพื่อประกอบการนำเข้า ในหลักการอนุญาตให้นำเข้าได้ไม่จำกัดปริมาณ โดยต้องชำระภาษีนำเข้าในอัตรานอกโควตาซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราภาษีนอกโควตา WTO ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา ส่วนใหญ่กรมการค้าต่างประเทศจะออกหนังสือรับรองการนำเข้า โดยให้ใช้ตามแบบหนังสือรับรองนอกโควตา WTO (แบบ ร.4) เนื่องจากชำระภาษีในอัตราเดียวกัน

หนังสือรับรองมีอายุหนึ่งเดือนนับแต่วันออก และให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำสินค้าเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานการนำเข้าที่กำหนด พร้อมหลักฐานสำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรสลักรายการถูกต้อง

ประกาศ/ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชา ชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548

2. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับสินค้าที่มีการกำหนดปริมาณการนำเข้า (ในโคว ตา) ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (สินค้าเกษตร 7 รายการ) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548

3. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับสินค้าที่มีการกำหนดปริมาณการนำเข้า (นอกโควตา) ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน (สินค้า เกษตร 7 รายการ) พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ