บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง การค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

 

การเปิดตลาดสินค้าใบยาตามกรอบความตกลง

การค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

ประกาศกรมสรรพสามิต

เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการนำใบยาเข้ามาในราชอาณาจักร

พ.ศ. ๒๕๓๘

                       

 

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีตามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน(AFTA)ในการเปิดตลาดสินค้าใบยาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ อธิบดีกรมสรรพสามิต จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการนำใบยาเข้ามาในราชอา ณาจักร พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

สุรพล สุประดิษฐ์

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

หมายเหตุ สำหรับประกาศกรมสรรพสามิตฉบับที่ถูกยกเลิก

 

ประกาศกรมสรรพสามิต

ว่าด้วยการนำใบยาเข้ามาในราชอาณาจักร

พ.ศ. ๒๕๓๘

                       

 

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก(WTO) ในการเปิดตลาดการนำเข้าสินค้าเกษตรเกี่ยวกับการประกาศให้สาธารณ ชนทราบถึงผู้ได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีสำหรับสินค้าใบยาอธิบดีกรมสรรพ สามิต ประกาศกำหนดดังนี้

 

ข้อ ๑ ให้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เป็นผู้ได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธ กรณีของความตกลงองค์การการค้าโลก(WTO) สำหรับสินค้าใบยาที่มีถิ่นกำเนิดและส่งมาจากประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) หรือภาคีแกตต์ ๑๙๔๗ เป็นปริมาณในโควตา ๙,๐๐๐ เมตริกตัน

 

ข้อ ๒ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สมใจนึก เองตระกูล

อธิบดีกรมสรรพสามิต

 

แม้จะเปิดเสรีให้ทุกคนสามารถนำเข้าใบยาได้ แต่การนำเข้าใบยายังคงต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙และประกาศกรมสรรพสามิตที่เกี่ยวข้องด้วย