บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

เขตการค้าเสรีอาเซียน

ดัชนีบทความ
เขตการค้าเสรีอาเซียน
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
หน้าที่ 4
หน้าที่ 5
ทุกหน้า

เขตการค้าเสรีอาเซียน

ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซี่ยน ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕และประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑/๒๕๕๕ กำหนดหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑ สิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน

๑.๑ ให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรสำหรับของในภาค ๒ แห่งพิกัดอัตราศุลกากรท้ายพระราชกำหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓0 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

๑.๒ ของที่ต้องอากรตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ในอัตราตามสภาพซึ่งเมื่อเทียบเป็นร้อยละของราคาแล้วสูงกว่าอัตราตามราคา ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเท่าอัตราตามราคาของนอกเหนือ จากของตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราตามสภาพตามบัญชีท้ายประกาศนี้

๒ การได้รับสิทธิประโยชน์เขตการค้าเสรีอาเซียน

๒.๑ผู้นำของเข้าต้องแสดงเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า [Form D (ATIGA)] ที่ออกตามความตกลงการค้า สินค้าอาเซียน ในกรณีที่ผู้นำของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า [Form D (ATIGA)] ก่อนนำของออกจากอารักขาของศุลกากร หากผู้นำของเข้าประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในการของยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ผู้นำของเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(ข) บัญชีราคาสินค้าที่มีข้อความรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Invoice Declaration) ซึ่งจัดทำโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต (Certified Exporter) หรือในกรณีที่บัญชีราคาสินค้าไม่มีข้อความรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ผู้ส่งออกรับอนุญาตรับรอง ให้แสดงเอกสารทางการค้าอื่นที่มีข้อความรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าซึ่งจัดทำโดยผู้ส่งออกรับอนุญาต โดยมีคำอธิบายรายละเอียดของสินค้าที่เพียงพอ ที่จะสามารถระบุถึงถิ่นกำเนิดสินค้าได้ ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน (Billing statements) หรือใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery order) หรือบัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing list) ทั้งนี้ ข้อความรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในโครงการนำร่องสำหรับการดำเนินการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของภูมิภาค

(ค) บัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารทางการค้าอื่นได้แก่ใบเรียกเก็บเงิน (Billing statements) หรือใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery order) หรือบัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing list) จากผู้ส่งออกใดๆ ว่าสินค้าดังกล่าวมีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนสำหรับของที่มีราคาเอฟโอบี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ

(ง) สำหรับของที่มีรา คา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ

กรณีสินค้าที่ได้รับสิทธิการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยไม่ต้องยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือ บัญชีราคาสินค้าหรือใบเรียกเก็บเงินหรือใบสั่งปล่อยสินค้าหรือบัญชีการบรรจุหีบห่อที่มีข้อความรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า( Invoice Declaration) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ผู้นำของเข้าต้องยื่นคำร้องขอรับสิทธิยกเว้นอากรและลดอัตราอากรต่อท่าหรือที่หรือด่านศุลกากรหรือสำนักงานศุลกากรที่นำของเข้า

(๒) สินค้าที่นำเข้าต้องมีราคา เอฟ โอ บี ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ

(๓) ผู้นำของเข้าต้องยื่นหนังสือรับรองของผู้ส่งออกใดๆหรือยื่นบัญชีราคาสินค้าหรือเอกสารทางการค้าอื่น ๆ ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงินหรือใบสั่งปล่อยสินค้าหรือบัญชีการบรรจุหีบห่อ ที่มีการรับ รองจากผู้ส่งออกใด ๆ ว่าสินค้าดังกล่าวมีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกผู้ส่งออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน

๒.๒ ผู้นำของเข้าในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะได้ รับสิทธิในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากรโดยการแสดงเอกสารตาม (ข) และ (ค) เมื่อประเทศนั้นได้ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายภายในของตนเพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องสำหรับการดำเนินการระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในภูมิภาคเสร็จสิ้น และได้ส่งมอบสัตยาบันสารหรือหนังสือแสดงการยอมรับไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักเลขาธิการอาเซียน

สิทธิในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากรโดยการแสดงเอกสารตาม (ข) และ (ค) ให้สิ้นสุดลง เมื่อได้มีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของภาคีสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

๒.๓ อัตราอากรภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนสำหรับของประเภทหรือชนิดเดียวกันในประเทศผู้ส่งออก ต้องไม่เกินอัตราตามราคาร้อยละยี่สิบ

๒.๔ ผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด