บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่

ดัชนีบทความ
การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตามประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การไม่ปฎิบัติตามประกาศกรมศุลกากรต้องเสียสิทธิตาม

ประกาศกระทรวงการคลังหรือไม่

๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมาย และพิธีการศุลกากร (กพพ.) ครั้งที่๑/๒๕๕๒ เรื่องที่ ๒

การขอสงวนสิทธิลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง ภายหลังการตรวจปล่อยของไปจากอารักขาของศุลกากรแล้วและการขอคืนอากรตามมาตรา ๑0 วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙

๑.๑ คณะกรรมการฯเสียงข้างมากมีความเห็นว่า ”เมื่อมีประกาศกระทรวง การคลังซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายลดอัตราอากรแล้ว ของที่นำเข้าตามบัญชีท้ายประกาศ ถ้ามีคุณสม บัติตามประกาศฯ ย่อมมีสิทธิได้รับการลดอากรโดยตัวของของนั้น เอง โดยผู้นำเข้าไม่ต้องร้องขอใช้สิทธิ นอกจากนั้นคณะกรรมการกฤษฏีกาได้มีคำวินิจฉัยตามเรื่องเลขเสร็จ ๖๙๕/๒๕๔๑ ว่าคณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศยกเว้น ลดหรือเพิ่มอัตราอากรที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากร แม้นประกาศกระ ทรวง การคลังดังกล่าวกำหนดให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อน ไขให้ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตาม อธิบดีจะกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขใดๆเกี่ยว กับการยก เว้น ลดหรือเพิ่มอัตราอากรโดยที่คณะรัฐมนตรียังไม่ให้ความเห็นชอบไม่ได้เว้นแต่ข้อกำหนดดัง กล่าวเป็นเพียงกำหนดพิธีการสำหรับยื่นเอกสาร ดังนั้นถ้าอธิบดีกรมศุลกากรจะกำหนดหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขให้ผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตาม ถ้าจะตัดสิทธิผู้นำเข้าที่ไม่ปฏิบัติตามก็ต้องเสนอให้คณะรัฐ มนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และข้อกำหนดนั้นเสียก่อน

ดังนั้นสินค้ารายที่เป็นปัญหานี้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับลดอัตราอากรซึ่งกรมศุลกากรมีสิทธิได้รับชำระค่าอากรในอัตราที่ได้ยกเว้นหรือลดตามประกาศกระ ทรวงการคลัง แม้นผู้นำเข้าจะไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๑๗/๒๕๔๙ ก็ไม่ทำให้ของที่นำเข้าหมดสิทธิได้รับการลดอัตราอากร จึงเป็นเพียงการปฏิบัติพิธีการไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯเสียงข้างมากจึงมีความเห็นว่าผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับการยกเว้นอากรตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว เมื่อได้ชำระอากรและได้สงวนสิทธิ์คืนอากรไว้ ก็ต้องคืนอากรให้ผู้นำเข้า กรณีเป็นเพียงการปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้องเท่านั้น”

๑.๒ คำสั่งอธิบดีกรมศุลกากร

เห็นชอบตามมติคณะกรรมการฯ

๒ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกาเรื่องเสร็จที่ ๕๙๑/๒๕๕๓

คณะกรรมการกฤษฏีกาได้พิจารณากรณีมีประกาศกระทรวงการ คลังให้ยกเว้นอากรและลดอัตราอากรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้นำของเข้าต้องปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากร กำหนดแต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้นำของเข้ามิได้ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการที่กรมศุลกากรกำหนด คณะกรรมการกฤษฏีกามีความเห็นว่ากรณีเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯแต่ไม่มีผลให้สิทธิได้รับยกเว้นอากร และลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลังต้องหมดสิ้นไปแต่อย่างใด