บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การขอพบเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้า

การขอพบเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบข้อมูล ใบขนสินค้าขาเข้า

ตามประกาศกรมศุลกากรที่๒๓/๒๕๕๖ กำหนดคู่มือการผ่านพิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) เกี่ยวกับการ ใบขนสินค้ามีปัญหาและต้องการพบเจ้าหน้าที่ศุลกากรให้ปฎิบัติ ดังนี้

กรณี Assessment Request Code มีปัญหาพิกัด ราคา ขอพบเจ้าหน้าที่ที่ท่าหรือที่ที่นำเข้า

() กรณีมีปัญหาและต้องการพบเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า หรือที่ หรือสนาม บินที่นำของเข้า

- ในเรื่องปัญหาพิกัดศุลกากร อัตราศุลกากร ราคาศุลกากร

- ในเรื่องที่ต้องแจ้งความไว้ต่อเจ้าหน้าที่ก่อนการส่งมอบว่าจะยื่นคำขอคืนเงินอากร และได้มีการแจ้งเหตุผลไว้ในช่อง หมายเหตุ “Remark” แล้ว

- ในเรื่องที่มีปัญหาอื่น ๆ และต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าหรือดำเนินการใด ๆ

() กรณีของนำเข้าเป็นของที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- ของนำเข้าตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร

- ของเก่าใช้แล้ว

- ของด้อยสภาพ

() ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตาม () หรือ () ให้ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment Request Code“ มีปัญหาพิกัด ราคา พบเจ้าหน้าที่ ที่ท่าหรือที่ ที่นำเข้า

() ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะสั่งการตรวจใบขนสินค้าขาเข้าเป็นเปิดตรวจ

() พบเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า เพื่อยื่นหลักฐานหรือเอกสารมาแสดง หรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิจารณาดำเนิน การใด ๆ