บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากับข้อมูลใน Manifest

การตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากับข้อมูลใน Manifest

ตามประกาศกรมศุลกากรที่๒๓/๒๕๕๖ กำหนดคู่มือการผ่านพิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูล Manifest ดังนี้

การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและการชำระค่าภาษีอากรหรือวางประกันค่าภาษีอากรสำหรับใบขนสินค้าขาเข้าทุกประเภท ให้สามารถกระทำได้ทั้ง ก่อนและหลังวันเรือเข้า โดยผู้นำของเข้าหรือตัวแทนต้องสำแดงชื่อเรือ วันเรือเข้า ไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า ให้ตรงตามข้อมูล Manifest

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันเรือเข้า ภายหลังการผ่านพิธีการและชำระค่าภาษีอากรหรือวางประกันแล้ว

๒.๑ หากเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราอากร ให้ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้านัน้ ต่อหน่วยบริการศุลกากรของ ท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า หรือโรงพักสินค้าหรือที่มั่นคงซึ่งเป็นที่ตรวจและเก็บสินค้าดังกล่าว

๒.๒ กรณีมีผลกระทบค่าภาษีอากรให้ผู้นำของเข้าหรือตัวแทนชำระค่าภาษีอากรหรือวางประกันค่าภาษีอากรให้ถูกต้องก่อน แล้วจึงจะสามารถรับการตรวจปล่อยสินค้าต่อไป

หมายเหตุ

สำหรับการนำเข้าทางบกหรือทางถนน ไม่ได้ใช้บัญชีสินค้าสำหรับเรือ หรือ Manifest แต่ใช้ใบอนุญาตให้ผ่านแดน (.บ๑) แทน หากเป็นสินค้าที่ต้องนำ เข้าโดยขนส่งทางบกที่มีการขนส่งผ่านด่านพรมแดนทางบกหลายเที่ยวรถยนต์ทำให้มีศ.บ ๑ หลายฉบับ การผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment request code” มีปัญหาพิกัด ราคา พบเจ้าหน้าที่ ที่ท่าหรือที่ ที่นำเข้า

(๒) พบเจ้าหน้าที่ที่ด่านศุลกากร เพื่อขออนุญาตรวม ศ.บ๑ หลายฉบับต่อ หนึ่งใบขนสินค้าต่อไป