บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีส่วนลด (Discount)

 

การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีส่วนลด (Discount)

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๓/๒๕๕๖ กำหนดคู่มือการผ่านพิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) เกี่ยวกับการดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีส่วนลด ดังนี้

๑ ส่วนลดที่สามารถหักออกจากราคาซื้อขายได้ ได้แก่

๑.๑ ส่วนลดเงินสด (CASH DISCOUNT) เป็นส่วนลดที่ผู้ขายลดให้เนื่องจากการชำระเงินเป็นเงินสดหรือชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ส่วนลดปริมาณ (QUANTITY DISCOUNT) เป็นส่วนลดที่ผู้ขายลดให้สำหรับการซือ้ ในปริมาณสูงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

๑.๓ ส่วนลดทางการค้า (TRADE DISCOUNT) เป็นส่วนลดสำหรับการค้าที่แตกต่างกัน เช่น ขายส่ง ขายปลีกหรือผู้บริโภครายสุดท้าย

๒ กรณีส่วนลดอื่น ๆ นอกจากข้อ ๑ ข้างต้น ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment request code” “มีปัญหาพิกัด ราคา พบเจ้าหน้าที่ ที่ท่าหรือที่ ที่นำเข้า

๒.๒ พบเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า เพื่อยื่นหลักฐานหรือเอกสารจากผู้ขายมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิจารณาว่ามีเหตุผลเพียงพอและสมควรจะรับส่วนลดนั้นได้หรือไม่

๒.๓หากผู้นำของเข้าไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานหรือเอกสารจากผู้ขายมาแสดง ในขณะการตรวจสอบพิกัด ราคา และของได้ และประสงค์จะนำของออกจากอารักขาศุลกากรไปก่อน ให้ผู้นำของเข้าวางเงินเพิ่มเติมเป็นประกันให้ครบจำนวนสูง สุดของอากรที่พึงต้องเสีย

๒.๔ เจ้าหน้าที่ศุลกากรหน่วยบริการ จะเสนอผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรพิจารณาอนุมัติ หรือนายด่านศุลกากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อขอหักส่วนลดหรือขอวางประกันแล้วแต่กรณี

๓ กรณีผู้นำของเข้าไม่มีหลักฐานหรือเอกสารอื่นจากผู้ขายมาแสดง ให้กำหนดราคาศุลกากรโดยไม่มีส่วนลด

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2013 เวลา 23:17 น.