บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ดัชนีบทความ
การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๓/๒๕๕๖ กำหนดคู่มือการผ่านพิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) เกี่ยวกับการดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้

๑ ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (Royalties and License Fees) จะต้องนำมารวมไว้เป็นราคาศุลกากร

๒ในกรณีที่ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ มีความเกี่ยวข้องกับของที่นำเข้าซึ่งผู้ซื้อ ต้องชำระโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการขายของที่นำเข้าเท่าที่ค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ ยังไม่ได้รวมไว้ในราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระในการนำค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตมารวมไว้ในราคาที่ชำระจริงหรือราคาที่จะต้องชำระ

๓ ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment Request Code”“มีปัญหาพิกัด ราคา พบเจ้าหน้าที่ ที่ท่าหรือที่ ที่นำเข้า

๔ กรณีมีเอกสารสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ระบุค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอย่างชัดเจนและสามารถคำนวณได้ ให้นำค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนัน้ มารวมไว้เป็นราคาศุลกากร

๕ กรณีมีเอกสารสัญญา ข้อตกลง ข้อผูกพัน หรือหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ระบุค่าสิทธิและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอย่างชัด เจน แต่ยังไม่สามารถคำนวณได้ในขณะจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า

๕.๑ ให้ผู้นำของเข้าประมาณการค่าสิทธิที่ต้องชำระสำหรับแต่ละรอบบัญชีโดยใช้ฐานค่าสิทธิที่ยังมิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายของรอบบัญชีที่ผ่านมานำมาคาดการณ์การขายในรอบบัญชีปัจจุบันว่าน่าจะมียอดขายเป็นจำนวนเท่าใด เพื่อนำมาคำนวณหาประ มาณการค่าสิทธิที่จะต้องชำระสำหรับรอบบัญชีนี้โดยคำนวณเป็นอัตราร้อยละของ รา คา CIF แล้วนำไปบวกเพิ่มในราคา CIF เป็นราคาศุลกากร