บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขายและค่านายหน้า

การดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขายและค่านายหน้า

ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๓/๒๕๕๖ กำหนดคู่มือการผ่านพิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า(e-Import) เกี่ยวกับการ ดำเนินการกับใบขนสินค้าที่มีค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขายและค่านายหน้า ดังนี้

๑ ค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขาย (Selling Commission) หมายถึง ผลตอบ แทนที่เป็นตัวเงินที่ผู้ขายจ่ายให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลผู้เป็นตัวแทนของตนในการขายของที่นำเข้าทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบำเหน็จตัวแทนจากการซื้อ (Buying Commission)

๒ ค่านายหน้าหรือค่าคนกลาง (Brokerage) หมายถึง ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ผู้ขายและหรือผู้ซือ้ จ่ายให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลผู้เป็นตัวกลางในการติดต่อซือ้ ขายจนสำเร็จ ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าเป็นผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับคนกลางซึ่งทำงานโดยอิสระไม่ใช่ลูกจ้างหรือพนักงานของผู้ซือ้ หรือผู้ขาย

๓ ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า

๓.๑ ในกรณีที่ผู้นำของเข้ามีหลักฐานการชำระค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขาย ให้นำมารวมไว้เป็นราคาศุลกากร

๓.๒ กรณีไม่มีหลักฐานการชำระค่าบำเหน็จตัวแทนหรือค่านายหน้า หรือหลัก ฐานการซือ้ขายของผู้นำของเข้าให้บวกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3 ของราคาซือ้ ขายตามเงื่อนไขการส่งมอบที่ระบุไว้ใน Invoice สำหรับกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) บัญชีราคาสินค้าระบุชื่อผู้นำของเข้าและผู้ซื้อเป็นคนละรายกัน

(๒)ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading: B/L) หรือบัญชีราคาสินค้า (Invoice) สำแดง Sold Toและ Ship To เป็นชื่อคนละบริษัท

(๓) ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading: B/L) หรือบัญชีราคาสินค้า (Invoice) สำแดงConsignee เป็นชื่อผู้นำเข้าแต่ Notify Party เป็นชื่ออีกบริษัทหนึ่ง ยกเว้นกรณีเป็นชื่อธนาคาร หรือตัวแทนเรือ หรือผู้รับจัดการขนส่ง

(๔) มีการชำระเงินผ่านบุคคลที่สาม เว้นแต่ กรณีบริษัทในเครือหรือบริษัทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างกัน ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน

(๕) มีบุคคลหลายฝ่ายเกี่ยวข้องในการซื้อขาย

๓.๓ กรณีตามข้อ ๓.๒ หากผู้นำของเข้ายืนยันว่าไม่มีการชำระค่าบำเหน็จตัวแทนหรือค่านายหน้าหรือมีแต่ได้มีการรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของราคาแล้ว

(๑) ในการจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าให้ระบุค่า “Y” ในช่อง “Assessment Request Code” “มีปัญหาพิกัด ราคา พบเจ้าหน้าที่ ที่ท่าหรือที่ ที่นำเข้า

(๒) พบเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยบริการท่า หรือที่ หรือสนามบินที่นำของเข้า เพื่อยื่นหลักฐานหรือเอกสารจากผู้ขายมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรพิจารณาว่า การซื้อ ขายไม่มีการชำระค่าบำเหน็จตัวแทนจากการขายหรือมีแต่นำมารวมไว้เป็นราคาศุลกากรแล้ว