บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรส่งออก(e-Export)

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรส่งออก(e-Export)

ตามประกาศกรมศุลกากรที่๒๔/๒๕๕๖ กำหนดคู่มือระบบพิธีการศุลกากรส่ง ออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Export) เกี่ยวกับ ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย กระบวนการทางศุลกากรสำหรับการส่งออก(e- Export)ดังนี้

ระบบพิธีการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Import) กำหนดขั้นตอนการส่ง ออกมี ๕ ขั้นตอน

ขั้นตอนการส่งออกมี ๕  ขั้นตอน

การจัดทำใบขนสินค้าขาออก

การบรรจุสินค้าและการจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า

การขนย้ายสินค้าผ่านสถานีรับบรรทุก ณ ท่า ที่ หรือสนามบินที่ส่งออก

การตัดบัญชีใบกำกับการขนย้าย

การรับบรรทุกของส่งออก

ขั้นตอนที่ การจัดทำใบขนสินค้าขาออก

หลักการการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์

การผ่านพิธีการศุลกากรให้สามารถกระทำได้ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อ ผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services : VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุล กากรกำหนด(ebXML/ XML Format) เสมือนการจัดทำ ยื่น ส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษ

การยื่นใบขนสินค้าขาออก ให้ผู้ส่งของออกจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออกตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด และเป็ นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ในการผ่านพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารน้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว

วิธีการการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออก กระทำได้ 4 ช่องทาง