บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรนำเข้า(e- Import)

ขั้นตอนพิธีการศุลกากรนำเข้า(e- Import)

ตามประกาศกรมศุลกากรที่๒๓/๒๕๕๖กำหนดคู่มือการผ่านพิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) เกี่ยวกับการ  กำหนดขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุล กากรสำหรับการนำเข้า(e- Import) ดังนี้

ระบบพิธีการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Import) กำหนดขั้นตอนการนำเข้ามี ๕ ขั้นตอน

๑ การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า

๒ การตัดบัญชีใบขนสินค้ากับรายงานการนำของเข้า

๓ การชำระค่าภาษีอากร

๔ การตรวจสอบตามกระบวนการศุลกากร

๕ การรับของจากอารักขาศุลกากร

ขั้นตอนที่ การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า

หลักการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์

การผ่านพิธีการศุลกากรให้สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับ ส่ง ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services : VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกา กรกำหนด (ebXML / XML Format)เสมือนการจัดทำ ยื่น ส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษ

การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้นำเข้าจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตร ฐานที่ศุลกากรกำหนดและเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอม พิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์นัน้ ในการผ่านพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว

วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า กระทำได้ ๔ ช่องทาง

๑ ผู้นำเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง

๒ ผู้นำเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน

๓ ผู้นำเข้าใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล

๔ ผู้นำเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้า พร้อมแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าและชำระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า/ที่/สนามบินที่นำของเข้า