บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ขอบเขตการบังคับใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ขอบเขตการบังคับใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ตามประกาศกรมศุลกากรที่๒๖/๒๕๕๖ กำหนดคู่มือระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร(e-Tax Incentives) เกี่ยวกับขอบเขตการบังคับใช้ระบบพิธีการศุลกากร ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร(e-Tax Incentives) ดังนี้

คู่มือระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) กำหนดขึน้ เพื่อประโยชน์พิธีการโอนย้ายของภายในประ เทศระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ให้การผ่านพิธีการศุล กากรสามารถกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารโดยให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปสำหรับการโอนย้ายของภายในประเทศระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

หากเรื่องใดที่เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะของหน่วยงานที่สำนัก/สำนักงานศุลกากรที่รับผิดชอบเสนอระเบียบปฏิบัติและขอความเห็นชอบจากกรมศุลกากร ให้กำหนดเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะหรือแตกต่างไปจากที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติตามข้อปฎิบัติดังกล่าวนั้น

การผ่านพิธีการใบขนสินค้าโอนย้ายภายในประเทศด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ มี ๓ ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน/ผู้ประกอบการขอคืนอากรตามมาตรา ๑๙ ทวิ หรือผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ซึ่งเป็นผู้ขายจัดทำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ (B)

ขั้นตอนที่ ๒ ผู้ประกอบการสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ซือ้ จัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายภายในประเทศ (A)

ขั้นตอนที่๓ ผู้ประกอบการผู้ขายขนย้ายของออก กรณีติดเงื่อนไขความเสี่ยง ต้องได้รับการตรวจปล่อยจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนที่ การจัดทำใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ

หลักการการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

การผ่านพิธีการศุลกากรให้สามารถกระทำได้ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็ก

ทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อ ผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Value Added Network Services: VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำ หนด(ebXML/ XML Format) แทนการจัดทำ ยื่น ส่ง รับเอกสาร และการลงลายมือชื่อในกระดาษ

การยื่นใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ ให้ผู้ส่งของออกจัดทำข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการ ผ่านพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนัน้ ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว

วิธีการการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ กระทำได้ ๔ ช่องทาง

๑ ผู้ส่งออกส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ ด้วยตนเอง

๒ ผู้ส่งออกมอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Custom Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน

๓ ผู้ส่งออกใช้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ในการส่งข้อมูล

๔ ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออกโอนย้ายภายในประเทศ พร้อมแบบรายละ เอียดข้อมูลใบขนสินค้าและชำระค่าธรรมเนียนกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่า/ที่/สนาม บินที่ส่งของออก