บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ขอบเขตการบังคับใช้ e- Import

ขอบเขตการบังคับใช้ e- Import

ตามประกาศกรมศุลกากรที่๒๓/๒๕๕๖กำหนดคู่มือการผ่านพิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ว่าด้วยกระบวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า (e-Import) เกี่ยวกับการ  กำหนดขอบเขตการบังคับใช้การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยกระ บวนการทางศุลกากรสำหรับการนำเข้า(e- Import) ดังนี้

คู่มือการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยกระบวนการทางศุล กากรสำหรับการนำเข้า(e-Import) กำหนดขึน้ เพื่อประโยชน์ในการนำของเข้ามาในราชอาณาจักร ให้การผ่านพิธีการศุลกากรสามารถกระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอ นิกส์แบบไร้เอกสาร โดยให้ใช้บังคับเป็นการทั่วไปสำหรับการนำของเข้ามาในราชอา ณาจักรทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ คนเดินเข้ามา ทางเครื่องบิน ทางไปรษณีย์ ทางท่อขนส่งทางบกทางสายส่งไฟฟ้า ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก เรือเล็กทางทะเลที่เข้าออกด่านศุลกากรทางทะเลทางผู้โดยสารนำพาขึน้ อากาศยาน

การนำของเข้ามาในราชอาณาจักร หมายถึง การนำของใด ๆ จากภายนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการขนส่งทางเรือ ทางรถไฟ ทางรถยนต์ คนเดินเข้ามา ทางเครื่องบิน ทางไปรษณีย์ ทางท่อขนส่งทางบก ทางสายส่งไฟฟ้า ทางเรือที่เข้าออกด่านศุลกากรทางบก เรือเล็กทางทะเลที่เข้าออกด่านศุลกากรทางทะเล ทางผู้โดยสารนำพาขึน้ อากาศยาน เป็นต้น

ในการผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรนัน้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือ ที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าที่มีชื่อส่งของถึง

ในการผ่านพิธีการหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรกับของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและจะขนเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือนำเข้าไปในเขตปลอดอากรและ/หรือนำเข้าไปในเขตประกอบการเสรีให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่า หรือ ที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ระบุไว้ในบัญชีสินค้าที่มีชื่อส่งของถึง

หากเรื่องใดที่เป็นข้อปฏิบัติเฉพาะของหน่วยงานที่สำนัก/สำนักงานศุลกากรที่รับผิดชอบเสนอระเบียบปฏิบัติและขอความเห็นชอบจากกรมศุลกากร ให้กำหนดเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะหรือแตกต่างไปจากที่กำหนดในคู่มือฉบับนี้ให้ถือปฏิบัติตามข้อปฎิบัติดังกล่าวนั้น