บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน

บทบาทของศุลกากรในประชาคมอาเซียน

เมื่อคราวประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอำ หัวหิน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้นำอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอำ หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ค.ศ. 2009-2015) เพื่อจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา

1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง

2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซียน โดย

(ก) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2020

(ข) ทําให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base)

(ค) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน

(ง) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน การปะกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพิ้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน

กลุ่มสินค้าและบริการนำร่องที่สำคัญ ที่จะเกิดการรวมกลุ่มกัน คือ สินค้าเกษตร / สินค้าประมง / ผลิตภัณฑ์ไม้ / ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่งทอ / ยานยนต์ /อิเล็กทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-ASEAN) / การบริการด้านสุขภาพ, ท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน) กำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ โดยผ่อนปรนให้กับประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า และเวียตนาม

ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำ Roadmap ทางด้านท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบิน)

3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

สำหรับบทบาทของศุลกากรที่เดิมมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บรายได้คือภาษีศุลกากร แต่ปัจจุบันรายได้อื่นได้เข้ามาแทนที่ภาษีศุลกากร กรมศุลกากรจึงได้เปลี่ยนหน้าที่หลักจากการจัดเก็บภาษีศุลกากรและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกมาเป็นให้บริการด้านพิธีการศุลกากรเพื่อส่งเสริมการค้าต่างประเทศและทำหน้าที่ป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์เข้ามาในประเทศหรือออกไปต่างประเทศ จึงได้นำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสดวกรวดเร็วในการให้บริการด้านพิธีการศุลกากร รวมทั้งพัฒนาระบบการทำงานให้ทันสมัยและเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อพิจารณาการเปิดเสรีด้านเศรษฐกิจหลายสาขาและการส่งเสริมความมั่นคงด้านการเมืองและวัฒนธรรมของอาเซียน บทบาทของศุลกากรจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ที่ต้องส่งเสริมให้เกิดการไหลเวียนสินค้าอย่างเสรีและต้องบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการทำงานของผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการศุลกากรเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในอนาคต ดังนี้

1 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส

2 มีกลไกตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

3 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ

4 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

5 พัฒนาความรู้ภายในส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ

6 จัดทำความตกลงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

7 ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

8 จัดให้มีผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานคุณภาพให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

9 กำหนดมาตรการของโทษ ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542