บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่)

การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศลาว (ใหม่)

1.ประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงวันที่ 6 มกราคม 2555

1.2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 19/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

2. ให้ลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง ดังนี้

(1) บัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง

(2) ลูกต๋าว (ลูกชิด) ชนิดผ่าเอาเปลือกออกเหลือแต่เนื้อในที่แช่ในสารเคมีเพื่อรักษาสภาพเอาไว้ไม่ให้เสีย ตามประเภทย่อย 2008.99.90 ซึ่งต้องเสียอากรตามอัตราที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราศุลกากรในอัตราอากรตามราคาสูงกว่าร้อยละ 5 ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 5 หรือในอัตราอากรตามสภาพ ซึ่งเมื่อเทียบเป็นร้อยละของราคาสูงกว่าร้อยละ 5 ให้ลดอัตราอากรลงเหลือเทียบเท่ากับร้อยละ 5

3. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า

ให้ผู้นำของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ออกตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) ออกโดยหน่วยงานที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่งตั้งขึ้นและลงนามโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งได้มีการแจ้งตัวอย่างลายมือชื่อไว้ต่อกรมศุลกากรแล้ว หรือ

(2) ออกโดยสมาคมการค้าหรืออุตสหกกรม หอการค้า องค์การ หรือหน่วยงานเอกชนอื่นของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

4. วิธีปฏิบัติสำหรับผู้นำของเข้า

(1) ให้ผู้นำของเข้ายื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้

(1.1) ยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อ 3(1) พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับรองดังกล่าว

(1.2) ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อ 3(1) ได้ให้ผู้นำเข้ายื่นคำร้องต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นำเข้า เพื่อขอผ่อนผันใช้เอกสารตามข้อ 3(2) แทน พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องแท้จริงของหนังสือรับดังกล่าว

โดยยื่นหนังสือในรูปแบบเอกสารเพิ่มเติมต่อสำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่นำของเข้าเพื่อให้หน่วยบริการศุลกากรลงรับเอกสารไว้ และจัดเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นกับข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรก่อนนำของออกจากอารักขาศุลกากร

(2) ให้ผู้นำเข้าจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกำหนด ดังนี้

(2.1) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (Import Declaration Detail) ในช่องรหัสสิทธิพิเศษ (Privilege Code) ให้ระบุเป็น “LA 2”

(2.2) ในแต่ละรายการของข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าในส่วนใบอนุญาต (Import Declaration Detail Permit)

(2.2.1) ให้ระบุเลขที่หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในช่องเลขที่ใบอนุญาต (Permit No.)

(2.2.2) ให้ระบุวันที่หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในช่องวันที่ออกใบอนุญาต (Issue Date)

(2.2.3) ให้ระบุรหัสประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต (Permit Issue Authority)

(3) ในการจัดทำและยื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร ให้ผู้นำของเข้ายื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามข้อ 3(1) หรือ 3(2) และคำร้องขอผ่อนผันพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้าขาเข้าแล้วแต่กรณี โดยสำแดงเลขที่หนังสือรับรองฯ ชื่อหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองฯ และการใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไว้ในใบขนสินค้าขาเข้า และประทับตราหรือเขียนตัวบรรจงด้วยหมึกสีแดงไว้อย่างชัดเจนที่มุมบนด้านขวาของต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้าและสำเนาทุกฉบับว่า “LA 2”

5. การจัดเก็บข้อมูล

ให้ผู้นำของเข้าจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในสื่อรูปแบบใดๆ หรือเอกสารไว้ เพื่อให้ตรวจสอบเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้าสินค้า

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:15 น.