บริการของเรา

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร เช่น การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามมาตรา๑๒หรือมาตรา๑๔แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ๒๕๓๐

· ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคดีผิดศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอคืนภาษีศุลกากร

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

· ให้คำปรึกษาและดำเนินการขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑบนหรือเขตปลอดอากร

  

 


สอบถามรายละเอียดติดต่อ

ชนิด ศุทธยาลัย Tel 081-261-9024 E-mail : chanidservice@hotmail.com

ประวัตินายชนิด ศุทธยาลัย

 

 

ชื่อ นาย ชนิด ศุทธยาลัย 

สถานภาพ ข้าราชการเกษียณอายุ กรมศุลกากร

การศึกษา

(1) ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลการักษ์ (รุ่นที่ 7)

(2)  ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต

ประวัติการทำงานที่สำคัญในกรมศุลกากร

(1) นายตรวจศุลกากร ประจำกองตรวจสินค้าท่าอากาศยานกรุงเทพ (ชื่อเดิม)

(2) นายตรวจศุลกากรและสารวัตรศุลกากร ประจำสำนักงานศุลกากรท่าเรือ

กรุงเทพ

(3) สารวัตรศุลกากร ประจำสำนักศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศสุวรรณภูมิ

(4)  สารวัตรศุลกากร ประจำด่านศุลกากรสะเดา

(5)  สารวัตรศุลกากร ประจำด่านศุลกากรบึงกาฬ

(6) นิติกร ประจำสำนักกฎหมาย

(7) หัวหน้าสำนักงานศุลกากรประจำนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า จังหวัดอยุธยา

(8) นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง

(9) นายด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช

(10)  นายด่านศุลกากรเชียงคาน

(11)  นายด่านศุลกากรช่องจอม

งานปัจจุบัน

(1)ที่ปรึกษากฎหมายและพิธีการศุลกากรประเภท Part time บริษัทเอกชน 2 แห่ง

(2) ประกอบกิจการ บริษัท ชนิด เซอร์วิส จำกัด  

____________________________

 

Name: Mr. Chanid Sudhayalai

Education: Bachelor Of Law

Last Office: Department Of Customs

Last Position: Former Customs Inspector

Now Position: Part- time Senior Customs Advisor At Two Company

Experience: Law Of Customs, Law Relating To Import-Export ,Customs Procedure And Customs Offence

 

____________________________